14. uznesenie (z 12. decembra 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie


 

 

14


UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 12. decembra 2012

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnila Ing. E. Wernerová;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o pracovnom rokovaní s predsedom SKSI k novému stavebnému zákonu,

b)   o príprave nového ročníka a galavečera CE·ZA·AR,

c)    o výsledkoch výberového konania na vedúcich ústavov FA STU;

  2.informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a)    o príprave nového stavebného zákona a stretnutí k časti ÚPN;

  3.informáciu Ing. arch. Ľ. Závodného

a)    o pracovnom rokovaní s vedením SAS;

  4.informáciu Akad. arch. J. Antalovej, PhD.

a)    o vyhodnotení seminára „Medzi nevyhnutnosťou a trendom“ o udržateľnej architektúre;

  5.informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)    o počte členov komory, ktorí k 12. decembru 2012 neuhradili príspevky na činnosť orgánov komory za rok 2012 a o ďalšom postupe úradu pri vymáhaní príspevkov;

 

C. schvaľuje

 1. organizačno-technické zabezpečenie konferencie SKA „Architektúra a pamiatková ochrana“ (príloha);
 2. návrh zmeny úhrad za výkony komory (príloha);
 3. návrh zmien a doplnení štatútu komory súvisiaci s členskými príspevkami, ktorý bude predložený na rokovanie Valného zhromaždenia (príloha);
 4. program seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky v Bratislave 16. januára 2013 (príloha);
 5. navrhovaný harmonogram výstav CE·ZA·AR 2012 v Prešove a v Žiline;

 

 

D. súhlasí

 1. s preplatením cestovných nákladov 917,63 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ACE a ENACA v Ríme 2. – 4. mája 2012;
 2. s preplatením cestovných nákladov 889,74 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA v Lisabone 27. – 29. septembra 2012;
 3. s vyúčtovaním seminára k vybraným aspektom udržateľnej architektúry „Medzi nevyhnutnosťou a trendom“ z 29. novembra 2012 v Bratislave vo výške 1 642,86 €;

 

E. prerokovalo

Návrh systému Celoživotného vzdelávania architektov predložené Akad. arch. J. Antalovou, PhD.;

 

F. prijíma

Ing. arch. Petra Brtka z Bratislavy za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva 1. januára 2013;

 

G. poveruje

 1. Akad. arch. J. Antalovú, PhD.

–       prepracovať návrh  Celoživotného vzdelávania architektov v zmysle pripomienok členov predstavenstva;

 1. JUDr. V. Hanulákovú

–       zaslať list Ing. Dluhému ohľadom doplnenia informácií potrebných pre schválenie zaradenia predloženého diela do Registra architektonických diel.

 

 

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa bude konať 6. februára 2013 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

 

Príloha: 4

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu