12. uznesenie (z 16. októbra 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie


12

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

zo 16. októbra 2012

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. M. Drahovský, Ing. arch. V. Droppa, Ing. arch. I. Skoček;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a) o zhodnotení úrovne a priebehu galavečera CE·ZA·AR 2012,

b) o priebehu zasadnutia pracovnej skupiny pre prípravu nového Stavebného zákona na Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vedeného generálnou riaditeľkou sekcie výstavby MDVaRR SR Ing. arch. Z. Kukučovou,

c) o pracovnom rokovaní s predsedom SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. V. Benkom, PhD. k spoločnému postupu pri príprave a presadzovaní pripomienok k novému stavebnému zákonu,

d) o pracovnom rokovaní so zástupcami ZMOS o možnostiach spolupráce pri presadzovaní spoločných záujmov a oblastí v rámci prípravy nového stavebného zákona,

e) o pracovnom rokovaní so Združením urbanistov a územných plánovačov ku príprave nového stavebného zákona;

 1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a) o výsledku stretnutia s generálnou riaditeľkou sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR Mgr. J. Motyčkovej a odborníkmi k problematike Stavebného zákona;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a) o priebehu a stave kontroly poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania členov komory, ktorú vykonáva úrad,

b) o počte členov komory, ktorým bude úrad zasielať poslednú výzvu na zaplatenie príspevkov na činnosť orgánov komory za rok 2012,

c) o vyjadrení sa Ing. arch. M. Sieberta a Ing. arch. R. Talaša k podnetu Ing. arch. Matušíka vo veci neetického správania sa k stavbe Hotela Kyjev Bratislava;

 

C. schvaľuje

 1. základnú obsahovú náplň príručky SKA s názvom „Rukoväť udržateľnej architektúry“;
 2. návrh organizačno-technického zabezpečenia seminára SKA k vybraným aspektom udržateľnej architektúry „Medzi nevyhnutnosťou a trendom“ (príloha);

D. súhlasí

 1. so zaradením prihláseného diela do registra architektonických diel (príloha);
 2. s návrhom Ing. arch. I. Pleidela zorganizovať pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej komory architektov stretnutie s významnými členmi komory, ktorí sa zaslúžili o jej vznik a aktívne participovali na jej rozvoji;
 3. s vyúčtovaním seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky z 19. septembra 2012 v Bratislave vo výške 628,38 € (náklady: 321,62 €, príjmy: 950,- €);
 4. s nevymáhaním dlhu – príspevku za rok 2011 (240,- €) za zomrelého Ing. arch. P. Pšenčíka;

 

E. poveruje

 1. Ing. arch. Ľ. Závodného

– kontaktovať arch. Troya a dohodnúť ho, ako prednášajúceho na seminári k vybraným aspektom udržateľnej architektúry „Medzi nevyhnutnosťou a trendom“;

 1. JUDr. V. Hanulákovú

– organizačne koordinovať prípravu seminára „Medzi nevyhnutnosťou a trendom“;

 

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa bude konať 7. novembra 2012 o 12.30 hod. v Sieni Dušana Jurkoviča v priestoroch Spolku architektov Slovenska na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

Príloha: 2

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan JUDr. Viera Hanuláková

predseda riaditeľka úradu