13. uznesenie (zo 7. novembra 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

zo 7. novembra 2012

 


Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

 

A. konštatuje, že

1.   zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. P. Paňák;

2.   úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

1.   informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)   o Stanovisku SKA k pripomienkam SKSI a ZSPS k návrhu nového stav. zákona – stavebný poriadok,

b)   o vyhodnotení galavečera CE·ZA·AR 2012 s Design Factory;

2.   informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)   o počte členov komory, ktorým bola zaslaná výzva na zaplatenie príspevkov na činnosť orgánov komory za rok 2012;

 

C. vyhlasuje

nový ročník CE·ZA·AR 2013;

 

D. schvaľuje

  1. Stanovisko SKA k návrhu nového stavebného zákona – časti Územné plánovanie;
  2. účasť Ing. arch. J. Šujana v komisii pre výberové konanie na miesta vedúcich 2 ústavov – Ústavu Obytných budov a Ústavu občianskych budov Fakulty architektúry STU;
  3. honorár pre arch. Troya vo výške 400,- € za prednášku v rámci seminára k vybraným aspektom udržateľnej architektúry „Medzi nevyhnutnosťou a trendom“;

 

E. súhlasí

  1. s pokračovaním spolupráce s Design Factory ako organizačným partnerom pre realizáciu nového ročníka CE·ZA·AR 2013;
  2. s návrhom vecného zamerania novej koncepcie členských príspevkov po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva;
  3. s ideovým zámerom a zavedením novej kategórie odborných spôsobilostí – architekt urbanista a jeho definovaním v rámci podkladových dokumentov pre návrh zmeny zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;
  4. s preplatením nákladov 3.786,- € na tlač katalógu CE·ZA·AR 2012.

 

 

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa bude konať 12. decembra 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu