7 znesenie (z 13.marca 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie


7

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 13. marca 2012

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. Závodný;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)         o priebehu seminára na tému Prínos architektonických súťaží pre investorov, ktorý SKA zorganizovala  spolu s Inštitútom urbánneho rozvoja (IUR),

b)        o záveroch 16. riadneho valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia k bodu návrhu Štatútu Celoštátnej prezentačnej súťaže STAVBA ROKA;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)         o zaslaní odpovede (stanoviska) z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine ohľadne vykonania kontroly postupu vo forme obstarávania – elektronickej aukcie,

b)        o stretnutí s generálnou riaditeľkou sekcie umenia MK SR J. Motyčkovou ohľadom zmeny dotačnej politiky rezortu a možnosti zahrnúť architektonickú politiku na Slovensku do Programového vyhlásenia vlády;

 1. informáciu Akad. Arch. J. Antalovej, PhD.

a)         o príprave seminára Interiér 2012 organizovaného v rámci celoživotného vzdelávania SKA;

 1. informáciu Ing. arch. V. Droppu

a)      o výstupoch redakčnej rady vo vzťahu k požiadavkám na redesign webstránky komarch a jej redakčnej úpravy;

 1. informáciu Ing. E. Wernerovej

a)      o možnostiach podpory a implementácie programu Krajinnej výstavby na Slovensku,

b)      o žiadosti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva o akreditáciu študijných odborov podľa štandardov EFLA;

C. schvaľuje

 1. návrh zmeny Skúšobného poriadku Slovenskej komory architektov (príloha);
 2. návrh Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov s pripomienkami (príloha);
 3. návrh harmonogramu zasadnutí predstavenstva za I. polrok 2012 (príloha);
 4. Ing. K. Serbinovú ako členku výboru krajinných architektov po odstúpení Ing. A. Dobruckej z výboru;

D. súhlasí

 1. s doúčtovaním nákladov 4 443,10 € za služby v roku 2011;
 2. s dotlačou brožúrky Metodické odporúčanie;
 3. so Štatútom spoluorganizátora SKA pri organizovaní konferencie EUROSTAV  „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“;
 4. s návrhom plánovaných služobných ciest Ing. Mihálikovej na mesiace marec – jún 2012;

E. ukladá

 1. Ing. arch. J. Šujanovi

a)    zaslať list dekanovi Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine s vyjadrením nesúhlasu a neakceptácie zdôvodnení uvedených v doručenom liste ohľadom legitimácie využitia elektronickej aukcie pri obstarávaní projektovej dokumentácie,

b)   zaslať list ministrovi kultúry s požiadavkou zahrnutia problematiky architektonickej politiky na Slovensku do Programového vyhlásenia vlády;

 1. JUDr. V. Hanulákovej

a)    zaslať list Ing. arch. Fajčíkovi ohľadom doplnenia informácií a podkladov potrebných na zaradenie navrhnutého diela do Registra architektonických diel,

b)   pripraviť návrh podmienok a poplatkov pri organizovaní seminárov a školení,

c)    pripraviť prehľad úhrnu členských príspevkov za roky 2008, 2009 a 2010;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 17. apríla 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 3

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu