8. znesenie (zo 17. apríla 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie


8

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

zo 17. apríla 2012

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. I. Skoček;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o zaslaní listu ministrovi kultúry SR Mgr. Maďaričovi so žiadosťou o zaradenie architektonickej politiky do Programového vyhlásenia vlády,

b)   o Valnom zhromaždení Slovenskej komory stavebných inžinierov, konanom 14. apríla 2012 v Bratislave, kde bol za predsedu SKSI zvolený doc. Ing. Vladimír Benko, PhD.,

c)    o prerokovaní pripravovaného Konceptu Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj a žiadosti župana BSK z 20. marca 2012 o stanovisko SKA k predloženému konceptu,

d)   o priebehu 6. česko-slovenského turnaja architektov v ľadovom hokeji dňa 14. apríla 2012 na štadióne HC Sparta v Prahe, kde v súperení hokejových mužstiev architektov z Prahy, Brna a Bratislavy opätovne vyhral slovenský tím (víťazi jednotlivých ročníkov: 2007-2009 Praha, 2010-2012 Bratislava)

e)    o rokovaní pracovnej skupiny pre energeticky úspornú architektúru za účasti predsedu komory;

 1. informáciu Akad. ach. J. Antalovej, PhD.

a)    o ponúknutých možnostiach spolupráce s Rakúskym veľvyslanectvom;

 1. listy JUDr. M. Huttovej, adresované predstavenstvu a predsedovi SKA;
 2. audítorskú správu Ing. A. Kučerovej o účtovnej závierke za rok 2011 – bez výhrad;

C. schvaľuje

 1. Pravidlá predstavenstva SKA upravujúce organizovanie konferencií a seminárov (príloha);
 2. úhradu nákladov 2 277,- € za organizačno-technické zabezpečenie vernisáže výstavy CE·ZA·AR 2011 na Bratislavskom hrade ;
 3. výstavu CE·ZA·AR 2011 v Nitre;
 4. zastúpenie SKA na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení ČKA v Brne 21. apríla 2012 v zložení predseda Ing. arch. J. Šujan a prvý podpredseda Ing. arch. Ľ. Závodný;
 5. nomináciu Ing. arch. M. Drahovského na zasadnutí Valného zhromaždenia ACE  v Amsterdame 27. apríla 2012;

D. zrušuje

 1. Pravidla prípravy podujatí organizovaných firmami (uznesenie predstavenstva z 8. novembra 2007);

E. súhlasí

 1. s publikovaním materiálov Komory SKA na stránke www.honorare.sk na základe žiadosti Ing. arch. Š. Moravčíka;
 2. so zvolenou metodikou Ing. arch. Š. Moravčíka použitou na výpočet honoráru architekta zverejnenou na stránke www.honorare.sk;
 3. s mediálnym partnerstvom SKA pri prezentovaní seminára „Inovatívne riešenia spevnených plôch“;
 4. s mediálnym partnerstvom SKA pri organizácií odbornej konferencie „Tradičné hodnoty územia verzus developerské záujmy“ organizovanej občianskym združením urbanE.T.;
 5. s mediálnou spoluprácou SKA pri organizácií Medzinárodného seminára proLignum Drevo v meste, konaného 10. mája 2012 v Bratislave a jeho zaradenie do celoživotného vzdelávania SKA;
 6. s preplatením cestovných nákladov 811,87 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA v Dubline 18. -21. januára 2012;
 7. s preplatením cestovných nákladov 811,73 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie Finančného výboru ACE v Bruseli 9. marca 2012;

F. vyhovuje

1. žiadosti Ing. arch. D. Čupku o ukončenie činnosti regionálneho zástupcu Banská Bystrica a odníma mu splnomocnenie pre jej výkon;

2. odvolaniu:

a)         Ing. arch. Milana Banského a zrušuje Rozhodnutie Autorizačného výboru                č. KA-84/2012 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

b)        Ing. arch. Tomáša Umriana a zrušuje Rozhodnutie Autorizačného výboru                 č. KA-91/2012 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov;

G. zamieta

 1. odvolanie:

a)         Ing. arch. Petra Kohouta a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru                č. KA-63/2012 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

b)        Ing. arch. Ľuboslava Minarčíka a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru        č. KA-89/2012 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

c)         Ing. arch. Richarda Sokola a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru            č. KA-66/2012 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

d)        Ing. arch. Jaroslava Šunu a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru               č. KA-90/2012 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov;

H. poveruje

 1. Prof. B. Kováča, PhD. v rámci jeho vystúpenia na odbornej konferencii „Tradičné hodnoty územia verzus developerské záujmy“ organizovanej občianskym združením urbanE.T. vyzdvihnúť prínos architektonických súťaží;
 2. Prof. B. Kováča, PhD. spracovaním stanoviska SKA ku Konceptu Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, ktorého prerokovanie sa uskutoční  od 2. apríla do  31. mája 2012;
 3. Akad. arch. J. Antalovú, PhD. spracovať a predložiť na schválenie predstavenstvu SKA Koncepciu celoživotného vzdelávania SKA;
 4. JUDr. V. Hanulákovú zorganizovaním seminára o autorskom práve v Košiciach;

I. menuje

 1. za sekretára súťaže CE·ZA·AR 2012 Ing. O. Mihálikovú;
 2. za člena poroty pre STAVBU ROKA 2012  Prof. Ing. arch. Akad. arch. I. Petelena, PhD. a doc. Ing. arch. M. Žitňanského, PhD. ako náhradníka poroty;

J. ukladá

 1. JUDr. V. Hanulákovej

–       vypracovávať písomné vyhotovenia uznesení predstavenstva spravidla do siedmich dní od zasadnutia predstavenstva.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 15. mája 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu