6. uznesenie (zo 7.februára 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

6

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

zo 7. februára 2012

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil prof. Ing. arch. Kováč, PhD.;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)         o pripravovanom seminári SKA s Inštitútom urbánneho rozvoja o prínosoch architektonických súťaží pre investorov,

b)        o zaslaní otvoreného listu ministrovi kultúry Danielovi Krajcerovi ohľadom procesu výberu projektu dostavby a prevádzky Danubiany,

c)         o vypovedaní splnomocnení udelených JUDr. Huttovej na zastupovanie komory v konaniach a iných právnych veciach,

d)        o zaslanie listu Úradu pre verejné obstarávanie so žiadosťou o kontrolu postupu verejného obstarávateľa pri zadaní súťažných podmienok a použití elektronickej aukcie pre obstarávanie projektovej dokumentácie;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)         o postupe úradu pri komunikácii s neplatičmi a počte neplatičov predložených na vyčiarknutie autorizačnému výboru,

b)        o počte záujemcov o služby STN-online;

 1. informáciu Ing. arch. M. Drahovského

a)      o priebehu valného zhromaždenia ACE;

 1. informáciu Ing. arch. P. Paňáka

a)      o záveroch z podujatia „Dňa nemeckých architektov“, Drážďany.

C. súhlasí

 1. so zaradením prihláseného diela do registra architektonických diel (príloha);
 2. s preplatením vložného a cestovných nákladov 1 024,51 € Ing. arch. M. Drahovskému a Ing. arch. P. Beňuškovi vyslaných na VZ ACE v Bruseli 26. 11. 2011;
 3. s preplatením cestovných nákladov 915,83 € Doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovej a Ing. O. Mihálikovej vyslaných na Konferenciu EK novelizácii smernice o odborných kvalifikáciách v Bruseli   5. – 6. 12. 2011;
 4. s preplatením nákladov 1 344,- € za vypracovanie odborného stanoviska advokátskou kanceláriou Vojčík & Partners vo veci posúdenia architektonického diela z pohľadu autorského zákona;
 5. s preplatením nákladov 720,- € za právnu analýzu ohľadom hľadania foriem a možností komory vykonávať činnosti nad rámec § 24 zákona č. 138/1992 Zb. pre advokátsku kanceláriu Okenina Šula & Co. s.r.o.;
 6. s preplatením nákladov 4 430,- € na členské v ACE na rok 2012;
 7. s preplatením nákladov 3 183,60 € za spracovanie časti 5. – 8. zmluvy o vytvorení databázy architektov a ostatných modulov s tým súvisiacich;
 8. s preplatením nákladov 598,80 € na nový PC pre hlavného účtovníka.

D. vymenúva

 1. porotu pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2012 v zložení Ing.arch. Andrej Alexy (Bratislava), Arch. John B. V. Bosch, BNA (Amsterdam), Mgr. akad.arch. Roman Brychta (Praha), Mag.arch. Dieter Henke (Viedeň), Ing.arch. Iľja Skoček (Bratislava), Prof. Ing.arch. akad.arch. Jiří Suchomel (Liberec), scénograf Prof. Peter Čanecký (Bratislava);

E. ukladá

 1. Ing. arch. J. Šujanovi

iniciovať stretnutie s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu ohľadom spoločných stretnutí zamestnancov pamiatkových úradov s architektmi, ako aj posúdení postupov Pamiatkového úradu pri preskúmaní záväzných stanovísk Krajských pamiatkových úradov;

 1. JUDr. V. Hanulákovej

a)    pripraviť a spracovať podklady k stretnutiu s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu,

b)   pripraviť zamietavú odpoveď udelenia záštity Slovenskej komory architektov nad projektom UzemnePlany.sk.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 13. marca 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu