1. uznesenie (z 12.júna 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

XI. volebné obdobie

1

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 12. júna 2013

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

1.    zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. M. Drahovský, Prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD. a Doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.;

2.    úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

1.    informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a)    o pripomienkach a návrhoch doručených predstavenstvu počas valného zhromaždenia a možnostiach ich spracovania,

b)   o prezentácii SKA a jej aktivít na celoslovenskom seminári organizovanom pre zástupcov stavebných úradov v Tatranskej Lomnici,

c)    o rokovaní s Design Factory a prijatých záverov ohľadom prípravy galavečera CE·ZA·AR 2013;

 

C. zrušuje

1.      výbor pre zahraničné vzťahy;

2.      výbor pre súťaže a verejné obstarávanie;

3.      výbor pre krajinných architektov;

4.      výbor pre celoživotné vzdelávanie;

5.      redakčnú radu;

6.      pracovnú skupinu pre prípravu stavebného zákona;

7.      pracovnú skupinu pre energeticky úspornú architektúru;

8.      pracovnú skupinu pre vnútrokomorové predpisy;

 

D. zriaďuje

1.      výbor pre súťaže a verejné obstarávanie;

2.      výbor pre krajinných architektov;

3.      výbor pre celoživotné vzdelávanie;

4.      redakčnú radu a mediálne aktivity;

5.      pracovnú skupinu pre prípravu legislatívy;

6.      pracovnú skupinu pre energeticky úspornú architektúru;

7.      pracovnú skupinu pre vnútorné záležitosti;

 

E. poveruje

1. Ing. arch. M. Drahovského vedením agendy pre zahraničné vzťahy;

2. Prof. Ing. arch, B. Kováča, PhD. vedením výboru pre súťaže a verejné obstarávanie;

3. Ing. E. Wernerovú vedením výboru pre krajinných architektov;

4. Doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovú, PhD. vedením výboru pre celoživotné vzdelávanie;

5. Ing. arch. M. Kropilákovú vedením redakčnej rady a mediálnej aktivity;

6. Ing. arch. J. Šujana vedením pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy;

7. Ing. arch. P. Paňáka vedením pracovnej skupiny pre energeticky úspornú architektúru;

8. Ing. arch. V. Vršanského vedením pracovnej skupiny pre vnútorné záležitosti;

9.Ing. arch. P. Paňáka účasťou a zastupovaním SKA na pracovnom stretnutí „Proces prípravy obnovy pamiatok na začiatku XXI. storočia z pohľadu tvorivých architektov – členov SKA a z pohľadu pamiatkového úradu“ v Banskej Bystrici;

 

F. menuje

1.      členov autorizačného výboru od 1. septembra 2013:

predseda:    Ing. arch. I. Masár

členovia:     Ing. arch. J. Komrska, CSc., Ing. arch. R. Žákovský, JUDr. M. Horvát, Mgr. G. Jančáková

externý právny konzultant: JUDr. O. Kopšová

 

G. schvaľuje

1.    harmonogram zasadnutí predstavenstva do konca roka 2013 (v prílohe);

2.    na základe žiadosti reg. zástupcu Bánskobystrického kraja Ing. arch. R. Turčana finančný príspevok na zabezpečenie pracovného stretnutia s názvom „Proces prípravy obnovy pamiatok na začiatku XXI. storočia z pohľadu tvorivých architektov – členov SKA a z pohľadu pamiatkového úradu“;

3.    zverejnenie informácie o organizovaní Green Building Club SKGBC na tému „Udržateľné zariadenie interiéru“ na webstránke SKA;

4.    kúpu multifunkčného zariadenia HP LJ 200 pre matriku a zahraničie vo výške 697,20 €;

5.    kúpu záložného disku na server vo výške 379,- €;

6.    dokúpenie antiviru NOD pre 9 PC na 2 roky vo výške 432,- €;

 

H. súhlasí

1.      s preplatením celkových nákladov 24 517,11 € za súťaž CE·ZA·AR 2012;

2.      s preplatením celkových nákladov 7 146,61 € spojených so zabezpečením Valného zhromaždenia;

 

I. ukladá

1.   M. Kropilákovej

          kompetenciu zverejňovania informácií na webstránke SKA;

 

2.   Ing. arch. I. Pleidelovi

          úlohu zverejniť Systém celoživotného vzdelávania predložený Akad. arch. J. Antalovou, PhD. na webstránke SKA za účelom oboznámenia sa členov predstavenstva s názormi a pripomienkami členov komory SKA k takto predloženého systému, ktorý zavádza povinné kreditové vzdelávania.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 11. septembra 2013 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

Príloha: 1

 

 

                  Ing. arch. Imrich Pleidel                                      JUDr. Viera Hanuláková

                           predseda                                                             riaditeľka úradu


  Harmonogram-zasadnuti-predstavenstva-na-II.-polrok-2013.pdf (24,2 KB, 614 hits)