15. uznesenie (z 13. februára 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

15

 

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 13. februára 2013

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

 

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. M. Drahovský a Ing. E. Wernerová;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené okrem úlohy G. 1, ktorej termín splatnosti bol posunutý na najbližšie predstavenstvo;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o priebehu prípravy nového stavebného zákona a stave zapracovania pripomienok SKA do pracovného návrhu nového stavebného zákona;

 1. informáciu Ing. arch. Ľ. Závodného

a)    o pracovnom rokovaní s vedením SAS o úprave nájmu;

 1. informáciu Akad. arch. J. Antalovej, PhD.

a)    o prerokovaní pripomienok členov predstavenstva k Systému CVA na zasadnutí Výboru pre celoživotné vzdelávanie, konaného 15. januára 2013;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)    o prijatí Správy o činnosti regionálneho zástupcu Akad. arch. D. Voštenáka,

b)   o počte vyčiarknutých (Ing. arch. V. Frič, J. Heredoš, Ing. arch. A. Kratochvíl) zo zoznamu autorizovaných architektov z dôvodu nezaplatenia príspevkov na činnosť orgánov komory za rok 2012,

c)    o počte členov komory, ktorí na základe výzvy úradu nepredložili doklady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania;

 1. stanovisko Spolku architektov Slovenska týkajúci sa 10 % zníženia nájmu a vzhľadom na neakceptovateľne nízky návrh zníženia nájomného presúva diskusiu ohľadom ďalšieho zotrvania úradu v priestoroch Ballasovho paláca na rokovanie Valného zhromaždenia.

 

C. schvaľuje

 1. návrh harmonogramu zasadnutí predstavenstva marec, apríl, máj 2013 (príloha);
 2. termín Valného zhromaždenia na 25. mája 2013;
 3. zrušenie paušálnych náhrad za výkon funkcie regionálneho zástupcu;
 4. účasť Ing. O. Mihálikovej na zasadnutí ENACA v Helsinkách 3. marca 2013;
 5. účasť Ing. O. Mihálikovej na zasadnutí podskupiny koordinátorov pre uznávanie odb. kvalifikácií v architektúre v Bruseli 8. marca 2013;
 6. účasť Ing. arch. M. Drahovského a Ing. O. Mihálikovej na zasadnutí finančného výboru ACE, General Coordination Meeting v Bruseli 14. marca 2013;
 7. účasť Ing. arch. M. Drahovského na zasadnutí predstavenstva ACE v Dubline 5. – 6. apríla 2013;

 

D. vymenúva

porotu pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2013 v zložení Mgr. akad. arch. Roman Brychta (Praha),  Ing. arch. Martin Jančok (Bratislava), Ing. arch. Ivan Masár (Bratislava), Mag. Arch. Beny Meier (Villach),  Ing. arch. Osamu Okamura (Praha), Michal Hvorecký (Bratislava), Tanja Lie (Nórsko) náhradníci: Ing. arch. Branislav Hovorka (Bratislava), Caroline H. Støvring (Nórsko), Cecilie Wille (Nórsko), Siri Moseng (Nórsko), Kaja Poulssen  (Nórsko);

 

E. súhlasí

 1. s inštaláciou výstavy CE·ZA·AR 2012 v rámci akcie „Architektúra v Avione“;
 2. so zaradením prihlásených diel do registra architektonických diel (príloha);
 3. so spoluprácou SKA pri organizovaní 3. ročníka konferencie EUROSTAV  „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“;
 4. so zverejnením informácií o 21. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2013 s témou „Energetike, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov“ organizovanej SSTP na web stránke komory;
 5. so zverejnením informácií o konferencii LAND-URBIA 2013 na web stránke komory;
 6. s prezentovaním firiem M&P Autodesk a Häfele Czech&Slovia v predsáli na Valnom zhromaždení 2013;
 7. s preplatením cestovných nákladov 825,80 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA v Štrasburgu 15. – 16. januára 2013;
 8. s preplatením nákladov 4 527,- € na členské v ACE na rok 2013;
 9. s preplatením cestovných nákladov 1 092,53 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie FICO ACE MPI a EK v Bruseli 19. – 21. septembra 2012;
 10. s preplatením cestovných nákladov 1 302,67 € Ing. arch. M. Drahovskemu, Ing. O. Mihálikovej a Ing. arch. M. Beňuškovi vyslaných na Valné zhromaždenie ACE v Bruseli 29. – 30. novembra 2012;
 11. s preplatením nákladov 780,- € na Ročenku 2012;
 12. s nákladmi na seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 16. januára 2013 vo výške 460,23 € (celkové vyúčtovanie je prebytok +339,77 €);
 13. s nákladmi na konferenciu „Architektúra a pamiatková ochrana“ a exkurzie Bratislavského hradu 7. februára 2013 vo výške 930,30 € (celkové vyúčtovanie je -830,30 €)

 

F. poveruje

 1. Ing. arch. I. Pleidela

–          reprezentovaním SKA a vystúpením na celoslovenskom seminári pre stavebné úrady v Tatranskej Lomnici 29. mája 2013;

 

 1. Akad. arch. J. Antalovú, PhD.

–       prepracovať návrh  Celoživotného vzdelávania architektov v zmysle pripomienok členov predstavenstva a po ich zapracovaní predložiť nový návrh na najbližšie rokovanie predstavenstva;

 

 1. JUDr. V. Hanulákovú

–       Predložiť návrh pripomienok k Štatútu SKA a Disciplinárneho poriadku SKA na najbližšie rokovanie predstavenstva.

 

 

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa bude konať 13. marca 2013 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

 

Príloha: 2

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu