16. uznesenie (z 13. marca 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

16

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 13. marca 2013

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. P. Paňák a Ing. arch. I. Skoček;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené okrem úlohy;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o rokovaní Výboru pre umenie Rady vlády SR pre kultúru pod vedením PhDr. Janky Motyčkovej, generálnej riaditeľky sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SRa o jeho návrhoch na legislatívnu úpravu uplatnenia diel výtvarného umenia v architektúre – vo verejnom priestore a budovách občianskej vybavenosti, financovaných z verejných zdrojov;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)    o podpisovom systéme na VZ elektronickou formou cez databázu a podpisové tablety,

b)   o prerokovaní návrhu SAS vo veci nájmu;

 1. Správu nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky za rok 2012;

 

C. schvaľuje

 1. zostavenie kandidátky v zmysle čl. 4 Volebného poriadku SKA;
 2. návrh zmien Štatútu SKA, Disciplinárneho poriadku SKA a Volebného poriadku SKA na rokovanie valného zhromaždenia po zapracovaní pripomienok (3x príloha);
 3. organizačno-technické zabezpečenie odbornej exkurzie „CENTRAL, Polyfunkčný areál Central“ (príloha);
 4. Ing. arch. B. Tarnócy ako externú PR manažérku CE·ZA·AR 2013 a redaktorku stránky www.komarch.sk;
 5. návrh Ing. E. Wernerovej o nominácii zástupcu výboru pre krajinnú architektúru na celoslovenskom seminári pre stavebné úrady v Tatranskej Lomnici 29. mája 2013;

 

D. vyhlasuje

kandidátov do predstavenstva SKA a disciplinárnej komisie SKA volených valným zhromaždením (príloha);

E. menuje

 1. za sekretára súťaže CE·ZA·AR 2013 Ing. O. Mihálikovú;
 2. za regionálneho zástupcu SKA pre Banskobystrický samosprávny kraj Ing. arch. Romana Turčana od 1. mája 2013;

 

F. súhlasí

 1. s preplatením honoráru  1 200,- € nezávislej audítorke za overenie účtovnej závierky 2012;
 2. s preplatením honoráru 1 000,- € za spracovanie príručky „Rukoväť udržateľnej architektúry“;
 3. vyúčtovanie 4 881,48 € za služby spojené s nájmom za rok 2012 Spolu architektov Slovenska;
 4. s vyplateným odmeny 2 160,- € za právnu analýzu „Analýza niektorých aspektov rozhodovacej činnosti orgánov pamiatkovej ochrany pri regulácii výstavby v pamiatkovo chránených územiach v Slovenskej republike“ pre advokátsku kanceláriu Okenina Šula & Co. s.r.o.;
 5.  s rozšírením baneru na web stránke SKA pre autorizovaných krajinných architektov (informácie o skúške, o podujatiach so zameraním pre KA, najdôležitejšie legislatívne predpisy);

 

 

G. neschvaľuje

návrh Systému celoživotného vzdelávanie architektov predložený Akad. arch. J. Antalovou, PhD.;

 

H. zamieta

odvolanie J. Heredoša vo veci rozhodnutia Autorizačného výboru SKA o jeho vyčiarknutí a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru SKA;

I.  poveruje

JUDr. V. Hanulákovú

–       spracovať zmluvu o spolupráci s Ing. arch. B. Tarnócy a predložiť na najbližšie rokovanie,

–       spracovať interný predpis riaditeľky úradu o postupe zamestnancov úradu pri komunikácii s neplatičmi a zachovaní mlčanlivosti pri spracovaní Čestných vyhlásení členov komory,

–       spracovaním prieskumu trhu voľných administratívnych priestorov pre alternatívne sídlo úradu SKA.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa bude konať 24. apríla 2013 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

 

Príloha: 5

 

 

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu