18. uznesenie (z 22.mája 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
X. volebné obdobie


18

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 22. mája 2013

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

1.    zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. M. Drahovský;

2.    úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

1.    informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o pracovnom rokovaní s predsedom SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. V. Benkom, PhD.  o priebehu prípravy nového stavebného zákona,

b)   o zásadných zmenách v 5. pracovnej verzii nového stavebného zákona a o priebehu jej prerokovania na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

 

2.    informáciu JUDr. V. Hanulákovej;

a)    o priebehu prípravy CE·ZA·AR 2013,

b)   o reakcii členov komory na zvýšenie príspevkov,

c)    o pripomienkach zaslaných k návrhom materiálov na VZ a ich vyhodnotenie,

d)   o správe o činnosti regionálneho zástupcu SKA prof. Ing. arch. P. Pásztora, PhD.,

e)    o počte neplatičov k 22. máju 2013 (411),

f)    o počte podaných čestných vyhlásení k 22. máju 2013 (940)

g)   o počte autorizovaných architektov (1613), autorizovaných krajinných architektov (42), dobrovoľných členov (53) k 22. máju 2013;

 

3. list prezidentky Združenia pre rozvoj Slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia Ing. M. Brichtovej,

 

C. schvaľuje

1.        rozšírenie programu Valného zhromaždenia o správu o zahraničných aktivitách a o zahraničných pracovných cestách;

2.        návrh Štatútu SKA, návrh Disciplinárneho poriadku SKA na rokovanie valného zhromaždenia po zapracovaní pripomienok (2x príloha);

3.        partnerstvo SKA v Kolégiu poradcov Národného centra práva duševného vlastníctva;

4.        mediálnu komunikáciu SKA a DAAD a zverejnením na webstránke SKA;

5.        zmluvu o dielo s doc. J. Hoffstädterom na artefakty CE.ZA.AR 2013 vo výške 2 500,- €;

6.        finančný príspevok na dotlač katalógu výstavy Konček – Skoček – Titl v počte 50 ks;

 

D. vyhovuje

1.    žiadosti Ing. arch. F. Drapákai o odklad splatenia základného príspevku 60,- Eur do konca septembra 2013 v zmysle čl. 11 ods. 5 Štatútu SKA a zaplatenia ďalšieho príspevku  vo výške 100,- Eur do konca septembra v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;

2.    žiadosti Ing. arch. P. Hvizdákai o odpustenie spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;

3.    žiadosti Ing. arch. D. Kleina, CSc. o odpustenie spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;

 

E. nevyhovuje

1.  žiadosť Ing. arch. D. Kleina, CSc. o odpustenie úľavy na ďalšom príspevku za predchádzajúce roky;

2.  žiadosti Ing. arch. V. Šagáta o odpustenie spodnej hranice ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;

 

F. nesúhlasí

1.    opätovne s pozíciou SKA ako spoluvyhlasovateľa STAVBA ROKA 2013 a potvrdzuje pozíciu odborného garanta bez finančného príspevku;

 

G. súhlasí

1.    s prezentovaním spoločnosti BASCO SK s.r.o. na Valnom zhromaždení 2013;

2.    so zverejnením informácií o krajinných architektoch v samostatnej roletke na web stránke komory;

 

H. poveruje

1.   Ing. arch. J. Šujana

– podpísaním objednávky na vypracovanie návrhu novely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch pre SKSI so záväzkom refakturácie polovice nákladov v príslušnej výške 2 400,- €;

2.   JUDr. V. Hanulákovú

–       spolu s novým predsedom SKA rokovaním s Design Factory, organizačným partnerom galavečera CE.ZA.AR, o podmienkach spolupráce a obsahu zmluvy o spolupráci;

–       zaslať list Ing. S. Dluhému ohľadom zdôvodnenia nezaradenia navrhovaného diela do Registra architektonických diel.

 

Príloha: 2

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu