2. uznesenie (z 11. septembra 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

XI. volebné obdobie

 


 2

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

 

z 11. septembra 2013

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

1.    zo zasadnutia sa ospravedlnila Ing. arch. K. Viskupičová;

2.    úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

1.    informácie regionálnych zástupcov o ich činnosti a plánovaných aktivitách pre nasledujúce volebné obdobie;

2.    informácie Ing. arch. J. Šujana

a)    o pripomienkach členov SKA  a postupe prípravy stanoviska SKA k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon),

3.    informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a)    o príprave a obsahu stanoviska SKA k návrhu novely zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,

b)   o nominácii zástupcu MK SR Ing. arch. Ľ. Pinčíkovej do pracovnej skupiny pre tvorbu architektonickej politiky Slovenska,

c)    o návrhu  Ing. arch. Š. Moravčíka týkajúceho sa spôsobu a formy komunikácie SKA so svojimi členmi,

d)   o zaslaní odpovede ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. na otvorený list SKA,

4.    informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)    o zaslaných pripomienkach členov SKA k návrhu Systému celoživotného vzdelávania a ich odovzdaní predsedníčke výboru doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovej, PhD.,

b)   o priebehu prípravy galavečera CE·ZA·AR 2013 a výške sponzorských príspevkov  získaných pre tento ročník,

c)    o prevzatí záštity ministra kultúry SR a primátora hl. mesta Bratislava nad galavečerom CE·ZA·AR 2013,

d)   o vernisáži obrazov P. Steca st.,

e)    o organizovaní seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 18. septembra 2013,

f)    o organizovaní seminára RENOMIA „Význam poistenia profesijne zodpovednosti v praxi a riešenie poistných udalostí“ 24. septembra 2013,

g)   o zaslaní listu generálnemu komisárovi Mgr. M. Polákovi ohľadne informácií o príprave výstavy EXPO Miláno 2015,

h)   o počte neplatičov k 11. septembru 2013 (284),

i)     o vymožení exekúcie voči Ing. arch. J. Švolíkovi,

5.      Správu o výsledku hospodárenia SKA v rozpočtovom období od 1. júna 2011 do 31. mája 2013 (príloha),
.

C. schvaľuje

1. stanovisko SKA k návrhu stavebnému zákonu po zapracovaní pripomienok;

2. pripomienky SKA k návrhu zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;

3. zloženie jednotlivých výborov a pracovných skupín nasledovne:

3.1.      Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie:

predseda: prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.

členovia: Ing. arch. J. Kukuľa, Ing. Akad. arch. M. Lichvárová, Ing. arch. V. Malinovský, Ing. arch. M. Pavelek, Ing. arch. T. Sobota, Ing. arch. Ľ. Urban,        

                 Ing. J. Zvědělík, Ing. arch. R. Žákovský,  

 

3.2.      Výbor pre krajinných architektov:

predsedníčka: Ing. E. Wernerová

členovia:   Ing. Z. Balko, Ing. P. Pasečný, Ing. M. Munka,  Ing. T. Reháčková,

                 Ing. arch. K. Viskupičová

 

3.3.      Výbor pre celoživotné vzdelávanie:

predsedníčka: doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

členovia:   prof. Ing. arch. P. Pásztor, PhD.,  , Ing. arch. P. Stec, CSc., prof. Akad. arch. I. Vaško, Ing. arch. Ľ. Závodný

 

3.4.      Redakčná rada a mediálna aktivita:

predsedníčka: Ing. arch. M. Kropiláková

členovia:   Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. M. Baloga, Ing. arch. J. Komrska, CSc., D. Lukáčová,

Ing. arch. I. Pleidel, Ing. arch. T. Sobota,

 

3.5.      Pracovnú skupinu pre prípravu legislaltívy:

predseda: Ing. arch. J. Šujan

členovia: Ing. arch. K. Kobák, Ing. arch. J. Komrska, CSc.,

                 prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD., Ing. arch. I. Pleidel

 

3.6.      Pracovnú skupinu pre energeticky úspornú architektúru:

predseda: Ing. arch. P. Paňák

členovia:   Ing. arch. P. Pokorný, prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD.

 

3.7.      Pracovnú skupinu pre vnútorné záležitosti:

predseda:   Ing. arch. V. Vršanský

členovia:    Ing. arch. J. Plencnerová, Ing. K. Serbinová, Ing. arch. P. Mrázek,

 

1. vysielanie predsedu Ing. arch. I. Pleidela na služobné cesty s použitím vlastného motorového vozidla na základe mesačného vykazovania pracovných ciest na predloženom výkaze a s preplácaním základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrady za spotrebované PHM vo výške 50%;

2. účasť Ing. arch. M. Drahovského a Ing. O. Mihálikovej na zasadnutí ACE SGC + FiCo a EK v Bruseli 18. – 20. septembra 2013;

 

 

D. súhlasí

1. s návrhom harmonogramu výstav CE·ZA·AR 2013;

2. s organizačno-technickým zabezpečením predstavenstva v Košiciach a sprievodných aktivít;

3. so založením občianskeho združenia Slovenskej komory architektov za účelom podpory a prezentačných aktivít Slovenskej komory architektov;

4. s prevzatím záštity nad 9. ročníkom konferencie IEPD „Pasívne domy 2013“,

5. s rozposlaním informácií o talianskej spoločnosti CICLOPE srl  členom SKA prostredníctvom e-mailu/newsletter za stanovený poplatok;

6. s uzatvorením pracovného pomeru s Mgr. M. Marošovou na pozíciu asistentky pre autorizáciu, zahraničné vzťahy a architektonické súťaže od 1. októbra 2013;

 

E. ukladá

1.   Ing. arch. V. Vršanskému

          pripraviť návrh zmeny rozpočtového obdobia na schválenie Valnému zhromaždeniu;

 

2.   JUDr. V. Hanulákovej

          informovať regionálnych zástupcov o pripravovaných aktivitách SKA v predstihu,

          pripraviť a koordinovať práce spojené so založením občianskeho združenia;

 

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 24. októbra 2013 o 11.00 hod. v priestoroch Hotela Yasmin, Košice, Tyršovo nábrežie 1; organizačne zabezpečuje E. Martanovičová.

 

 

Príloha: 1

 

 

 

 

 

                  Ing. arch. Imrich Pleidel                                      JUDr. Viera Hanuláková

                           predseda                                                             riaditeľka úradu

  Sprava-o-vysledku-hospodarenia-komory-2011-2013.pdf (539,3 KB, 1 051 hits)