3. uznesenie (z 24.októbra 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

XI. volebné obdobie

 


3

 

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

 

z 24. októbra 2013

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing.arch. J. Šujan a Ing.arch. V. Vršanský;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia trvajú;

berie na vedomie

 1. informáciu Ing.arch. I. Pleidela
  1. o vyhodnotení galavečera CE·ZA·AR 2013;
 2. informáciu Ing. arch. I. Pleidela a prof. Ing. arch. B. Kováča
  1. o príprave a obsahu stanoviska SKA k návrhu novely zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o ďalšom postupe v rokovaniach s SKSI a MDVaRR SR,
  2. o rokovaniach so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR ohľadom prípravy expozície SR na výstave EXPO Miláno 2015;
 3. informáciu Ing. O. Mihálikovej
  1. o priebehu rokovania ENACA (podrobnejšia informácia je prílohou uznesenia),
  2. o príprave a priebehu galavečera CE·ZA·AR 2013,
  3. o situácii s neskorou úhradou faktúr za niektoré služby zo strany prenajímateľa budovy (SAS),
  4. o počte neplatičov k 24. októbru 2013 (236);
 4. informáciu Ing.arch. Kropilákovej
  1. o výsledku rokovania redakčnej rady;
 5. informáciu Ing.arch. P. Paňákaa) o priebehu konferencie IEPD a o neprimeranej negatívnej reakcii zástupcu spoluorganizátora na vystúpenie zástupcu SKA na tejto konferencii.

schvaľuje

 1. pracovné cesty ACE Ing.arch. M. Drahovského (príloha);
 2. pracovnú cestu Ing. O. Mihálikovej a Mgr. M. Marošovej do Londýna:
      • 7. 11. 2013: stretnutie k honorárom na Royal Institute of British Architects s riaditeľom RIBA pre výkon povolania A. Dobsonom,
      • na konferencii SKOPE výskumného centra Oxfordskej univerzity,
      • 8. 11. 2013: na Architects Registration Board k výkladu smernice vo veciach uznávania architektov a inžinierov so zástupkyňou registra K. Holmes, T. Graham a R. Wilsonom.

súhlasí

 1. na návrh prof. Ing.arch. B. Kováča a Ing. E. Wernerovej s kooptáciou Ing. Z. Balku do Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie;
 2. s členstvom Ing.arch. K. Viskupičovej v redakčnej rade Slovenskej komory architektov a uvoľnením Ing.arch. T. Sobotu z redakčnej rady, vzhľadom na jeho zaradenie do Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie;
 3. s členstvom Ing.arch. I. Pleidela vo Vedeckom výbore medzinárodnej konferencie „10. Fórum koľajovej dopravy“ Spoločnosti PSKD;
 4. s preplatením celkových nákladov 670,64 € spojených so zabezpečením zasadnutia ENACA;
 5. s nákladmi na seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 18. septembra 2013 vo výške 467,70 € (celkové vyúčtovanie je prebytok +532,30 €);
 6. s nákladmi na seminár o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania 24. septembra 2013 vo výške 16,72 € (celkové vyúčtovanie je prebytok +33,28 €).

ukladá

   1. Ing.arch. I. Pleidelovia) po prerokovaní so zastupujúcou riaditeľkou individuálne posudzovať žiadosti o zasielane Newslettrov,b) rokovať s Ing.arch. M. Jurom o problematike regionálneho zastúpenia SKA pre prešovský región;
   2. Ing. O. Mihálikoveja) pripraviť a odpublikovať správu zo zasadnutia ENACA (príloha);
   3. Ing.arch. M. Kropilákoveja redakčnej rade pripraviť návrh personálneho a technického zabezpečenia novej koncepcie vydávania Informácií SKA na webovej stránke SKA v členení na redakčnú prácu, grafickú a technickú stránku vydávania Informácií.Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 13. novembra 2013 o 13.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

     

    Ing. arch. Imrich Pleidel                                             Ing. Oľga Miháliková

    predseda                                                           zástupkyňa riaditeľky

     

    Príloha: 2

      Priloha-c.-1-Pracovne-cesty-ACE-Ing.arch.-M.-Drahovsky.pdf (60,9 KB, 678 hits)

      Priloha-c.-2-ENACA-BA.pdf (35,8 KB, 636 hits)