14. mája 2011

  Uznesenie_valného_zhromaždenia_14_5_2011.pdf (18,2 KB, 1 110 hits)

UZNESENIE
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV
zo 14. mája 2011

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

A. berie na vedomie
1. správu predsedu o činnosti predstavenstva od ostatného valného zhromaždenia,
2. správu predsedu autorizačnej komisie o činnosti autorizačnej komisie,
3. správu audítora o overení účtovných závierok za roky 2009 a 2010,
4. informáciu predsedu o jeho účasti na podujatí Európskeho fóra pre architektonické politiky;

B. schvaľuje
1. overené účtovné závierky za účtovné roky 2009 a 2010,
2. návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie 2011-2013,
3. správu volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory,
4. zmenu Štatútu Slovenskej komory architektov z 2. júna 2000 v znení zmien zo 14. júna 2001, z 15. mája 2003, zo 14. mája 2005, z 19. mája 2007,15. mája 2009, z 8. júla 2010 ktorá bola schválená bez pripomienok;

C. volí
1. návrhovú komisiu v zložení: Prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. – predseda komisie Ing.arch. Jan Komrska, CSc., akad. arch. Ing. Igor Mrva,
2. volebnú komisiu v zložení: Ing. arch. Marta Kropiláková – predsedníčka komisie
Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. arch. Štefan Moravčík, Prof. Ing.arch. Peter Pásztor, PhD., Ing. Michaela Mederlyová,
3. za predsedu Ing. arch. Juraja Šujana,
4. za prvého podpredsedu Ing. arch. Ľubomíra Závodného,
5. za podpredsedu Ing. arch. Martina Drahovského.

E. ukladá
1. orgánom komory
využívať podnety z diskusie vo vlastnej činnosti,
2. predstavenstvu komory
a) pripraviť novú koncepciu členských príspevkov s cieľom zvýšiť príjmovú časť rozpočtu v nadväznosti na očakávaný širší záber výkonov orgánov komory,
b) sledovať vývoj legislatívy v ťažiskových zákonoch, najmä v stavebnom zákone, v zákone o verejnom obstarávaní, v autorskom zákone a zákone o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a presadzovať v nich oprávnené záujmy architektov,
c) propagovať význam a účel registra architektonických diel,
d) preveriť spôsob informovania členskej základne o investoroch neplatičoch,
e) propagovať výzvu schválenú valným zhromaždením a presadzovať uplatňovanie zákona o verejnom obstarávaní,
f) pripraviť zmenu štatútu CE.ZA.AR v kategórii „Exteriér“ – predĺženie lehoty na prihlásenie diela od jeho realizácie z dvoch rokov na päť rokov,
g) preveriť možnosť členstva v medzinárodnej asociácii krajinných architektov EFLA,
h) pripraviť návrh riešenia úhrad trov disciplinárneho konania,
i) iniciovať založenie výboru pre architektonickú politiku,
j) iniciovať založenie pracovnej skupiny pre energeticky úspornú architektúru;

F. vyzýva
1. všetkých členov
a) dôsledne dodržiavať § 8 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. vo vzťahu k súťažiam,
b) aktívne sa zapájať do činnosti výborov a pracovných komisií,
c) prihlasovať svoje významné diela do registra architektonických diel,
d) dodržiavať pri výkone svojho povolania autorský zákon;
2. primátorov krajských miest
zriadiť respektíve zachovať nezávislé útvary hlavných architektov miest a posilniť ich právomoci
3. primátora mesta Košice
a) obnoviť nezávislý Útvar hlavného architekta mesta Košice,
b) vymenovať hlavného architekta mesta na základe výberového konania za účasti miestnej architektonickej komunity a ďalších renomovaných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu;
4. politikov a úradníkov
zodpovedných za vynakladanie verejných prostriedkov dodržiavať nielen literu zákona o verejnom obstarávaní, ale aj jeho ducha;
5. verejnosť a médiá
vytvoriť spoločenský tlak na vyhlasovanie súťaží návrhov, ktoré umožňujú kontrolu nad zaobchádzaním s verejnými prostriedkami a sú aj pre verejnosť transparentné;
6. zákonodarcu
sprísniť v záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov a v záujme zvýšenia kultúry staviteľstva legislatívu tak, aby zákonná povinnosť vyhlasovať súťaže návrhov sa nedotýkala len veľkých stavieb, ale aj stavieb menšieho rozsahu

V Bratislave 14. mája 2011

Ing.arch. Juraj Šujan JUDr. Viera Hanuláková
predseda riaditeľka úradu

Prílohy: Rozpočet Komory na rozpočtové obdobie 2011 – 2013
Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory
Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov
Prezenčné listiny