15. mája 2009

97

U Z N E S E N I E

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 15. mája 2009

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

A. b e r i e  n a  v e d o m i e

1.  správu predsedu o činnosti predstavenstva od ostatného valného zhromaždenia,

2.  správu predsedu autorizačnej komisie o činnosti autorizačnej komisie,

3.  správu audítora o overení účtovných závierok za roky 2007 a 2008;

B. s c h v a ľ u j e

overené účtovné závierky za účtovné roky 2007 a 2008,

návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie 2009-2011,

správu volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory,

zmenu štatútu Slovenskej komory architektov z 2. júna 2000 v znení zmien zo 14. júna 2001, z 15. mája 2003, zo 14. mája 2005 a z 19. mája 2007 s pripomienkami

zmenu súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 19. mája 2007

zmenu disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov v znení zmien z 15. mája 2003 a zo 14. mája 2005;

C. p o v e r u j e

predstavenstvo zapracovať do vnútorných predpisov  obsah zmien zákonov v dôsledku transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu  do slovenského práva, ktoré sa týkajú postavenia a úloh Slovenskej komory architektov;

D. v o l í

1. návrhovú komisiu v zložení B. Somora (predseda), I. Pleidel, E. Wernerová;

2. volebnú komisiu v zložení I. Kočan (predseda), P. Beňuška, M. Bugalová, J. Kukuľa a Š. Moravčík,;

3. za predsedu Juraja Šujana,

4. za prvého podpredsedu Ľubomíra Závodného,

5. za podpredsedu Martina Paveleka;

E. u k l a d á

1. orgánom komory

využívať podnety z diskusie vo vlastnej činnosti,

2. predstavenstvu komory

a) permanentne sledovať vývoj legislatívy v  ťažiskových zákonoch, najmä v stavebnom zákone, v zákone o verejnom obstarávaní a v autorskom zákone a presadzovať v nich oprávnené záujmy architektov,

b) naďalej usilovať o doplnenie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o funkciu mestského architekta a o útvar mestského architekta,

c) ďalej zvýšiť aktivitu Komory v oblasti architektonických súťaží,

d) zlepšiť public relation Komory, zverejňovanie vyhlásení Komory k aktuálnym veciam, organizovať tlačové konferencie, spolupracovať s vplyvnými médiami, vedenie web stránky Komory profesionálom,

e) vykonať analýzu trvalo nízkej účasti členov na valnom zhromaždení,

f) vypracovať vzor štandardnej zmluvy architekta s klientom aj v angličtine a nemčine,

g) uverejniť v Informáciách SKA a na internetovej stránke komory výsledok hospodárenia Komory za uplynulé rozpočtové obdobie 2007 až 2009;

3.autorizačnej komisii

a)      uviesť register architektonických diel do rutinnej prevádzky,

b)      vykonať kontrolu knižiek použitia pečiatky a nepretržitosti výkonu povolania,

c)      preskúmať možný vplyv Komory na etiku správania sa zamestnancov stavebných úradov a útvarov hlavných architektov,

d)     hľadať možnosti sprístupnenia Slovenských technických noriem členom Komory za optimálnu cenu,

e)      vypracovať optimálny návod na zníženie rizika neuhradenia faktúr za architektonické služby;

4.  pracovnej skupine – D. Čupka (vedúci), M. Drahovský a Z. Nádaská vypracovať vyhlásenie z valného zhromaždenia smerom k spoločnosti a publikovať ho vo vplyvných médiách;

F. v y z ý v a

všetkých členov

a) dôsledne dodržiavať § 8 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. vo vzťahu k súťažiam,

b) aktívne sa zapájať do činnosti výborov a pracovných komisií;

V Spišskej Novej Vsi 15. mája 2009

Predseda:                                                                    Riaditeľ úradu:

Ing.arch. Juraj Šujan                                                     JUDr.Vladimír Hutta, CSc.

Prílohy: Rozpočet Komory na rozpočtové obdobie 2007-2009.

Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory.

Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov.

Zmena súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Zmena disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov.

Prezenčné listiny.