19. mája 2007

U Z N E S E N I E

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 19. mája 2007

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

A. b e r i e  n a  v e d o m i e

1.  správu predsedu Komory o činnosti predstavenstva od ostatného valného zhromaždenia,

2.  správu predsedu autorizačnej komisie o činnosti autorizačnej komisie,

3.  správu predsedu výboru pre etiku a vnútorné vzťahy o činnosti výboru,

4.  informáciu o zahraničných aktivitách komory,

5.  správu audítora o overení účtovných závierok za roky 2005 a 2006;

B. z r u š u j e

Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov zo 14. júna 2001 v znení zmeny z 15. mája 2003 a zo 14. mája 2005;

C. s c h v a ľ u j e

1.  výsledok hospodárenia  Komory v uplynulom rozpočtovom období 2005-2007,

2.  overené účtovné závierky za účtovné roky 2005 a 2006,

3.  návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie 2007-2009,

4.  správu volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory,

5.  s pripomienkami

a)      zmenu štatútu Slovenskej komory architektov z 2. júna 2000 v znení zmien zo 14. júna 2001, z 15. mája 2003 a zo 14. mája 2005,

b)      súťažný poriadok Slovenskej komory architektov;

D. p o v e r u j e

predstavenstvo dopracovať návrh zmeny štatútu Slovenskej komory architektov podľa uplatnených pripomienok a podľa výsledného znenia návrhov zákonov upravujúcich transpozíciu smernice 2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií do slovenského práva,

E. v o l í

1. návrhovú komisiu v zložení I. Pleidel (predseda), A. Dobrucká a J. Komrska;

2. volebnú komisiu v zložení M. Siebert (predseda), A. Kučárová, Š. Moravčík, J. Istenes a P. Demčko;

3. za predsedu Juraja Šujana,

4. za prvého podpredsedu P. Pásztora,

5. za podpredsedu P. Beňušku;

F. u k l a d á

1. orgánom komory

využívať podnety z diskusie vo vlastnej činnosti,

2. predstavenstvu komory

a) permanentne sledovať vývoj legislatívy v  ťažiskových zákonoch, najmä v stavebnom zákone, v zákone o verejnom obstarávaní a v autorskom zákone a presadzovať v nich oprávnené záujmy Komory,

b) usilovať o doplnenie zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení o funkciu mestského architekta a o útvar mestského architekta;

c) zvýšiť kvalitu činnosti Komory v oblasti architektonických súťaží;

d) uverejňovať v Informáciách SKA aj odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu a ďalších vnútrokomorových predpisov,

e) zverejňovať návrh rozpočtu na nové rozpočtové obdobie v Informáciách SKA spolu s ostatnými materiálmi určenými na valné zhromaždenie,

f) zverejňovať výsledok hospodárenia za uplynulé rozpočtové obdobie na internetovej stránke komory aspoň tri dni pred termínom valného zhromaždenia,

g) ustanoviť pracovnú skupinu na preskúmanie súťaží návrhov v oblasti územného plánovania (čl. 1 návrhu súťažného poriadku), súťaží návrhov bez udeľovania cien a odmien (čl. 3 ods. 3 súťažného poriadku) a na ekonomické obmedzenia v súťažných podmienkach (čl. 6 ods. 2 súťažného poriadku) a podľa výsledku upraviť návrh súťažného poriadku,

h) prizývať s poradným hlasom krajinných architektov na rokovania autorizačnej komisie a predstavenstva, ak krajinný architekt nie je ich členom,

i) preskúmať možnosti

– zabránenia stretu záujmov členov komory zamestnaných v štátnych orgánoch a v orgánoch územnej samosprávy,

– riešenia vzťahu k členom po skončení aktívneho výkonu povolania,

– riešenia zastúpenia krajinných architektov v orgánoch komory;

3.  autorizačnej komisii uviesť register architektonických diel do rutinnej prevádzky;

G. v y z ý v a

všetkých členov

a) dôsledne dodržiavať § 8 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. vo vzťahu k súťažiam,

b) aktívne sa zapájať do činnosti výborov a pracovných komisií;

V Trnave 19. mája 2007

Predseda:                                                                    Riaditeľ úradu:

Ing. arch. Juraj Šujan                                                 JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

Prílohy: Výsledok hospodárenia Komory za rozpočtové obdobie 2005-2007.

Rozpočet Komory na rozpočtové obdobie 2007-2009.

Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory.

Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov.

Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov.

Prezenčné listiny.