23. mája 2015

  Uznesenie Valného Zhromaždenia z 23. mája 2015 (135,4 KB, 0 hits)

UZNESENIE
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV
z 23. mája 2015

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov
A . b e r i e n a v e d omi e
1. Správu o činnosti SKA a Predstavenstva SKA v XI. volebnom období (26.5.2013 –
23.5.2015);
B . s c h v a ľ u j e
1. Správu volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory;
2. Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 23. mája 2015 (ktorým sa zrušuje
Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 1. júna 2013);
3. Zmenu Štatútu Slovenskej komory architektov z 25. mája 2013 (tzv. základná novela Štatútu);
4. Zmenu Štatútu Slovenskej komory architektov (úprava článkov 11 až 12c Štatútu
Slovenskej komory architektov – variant 1);
5. Návrh Rozpočtu Slovenskej komory architektov na rozpočtové obdobie od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 a overenú účtovnú závierku za rok 2014;
C. v o l í
1. návrhovú komisiu: prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. – predseda komisie Ing. arch.
Romana Turčana, Ing. arch. Vladimíra Vršanského;
2. volebnú komisiu: Ing. arch. Viktora Šabíka – predseda komisie, Ing. arch. Martina
Drahovského, Ing. arch. Jozefa Istenesa, Ing. arch. Jána Kukuľu a Ing. arch. Štefana
Moravčíka;
3. za členov Predstavenstva SKA:
Ing. Eugena Guldana, PhD., Ing. arch. Martina Jančoka, Ing. arch. Kornela Kobáka, prof.
Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD., Ing. arch. Pavla Paňáka, Ing. arch. Imricha Pleidela,
Ing. arch. Juraja Šujana, Ing. arch. Katarínu Viskupičovú, doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú,
PhD., Ing. arch. Ľubomíra Závodného, Ing. arch. Rudolfa Žákovského;
4. za náhradníkov členov Predstavenstva SKA:
1. náhradníka Ing. arch. Jána Sekana,
2. náhradníka Ing. arch. Karola Hoffmana;
5. na návrh novozvoleného Predstavenstva SKA:
za predsedu Ing. arch. Imricha Pleidela;
za prvého podpredsedu Ing. arch. Pavla Paňáka;
za podpredsedu Ing. arch. Martina Jančoka;
6. za členov Disciplinárnej komisie SKA:
Ing. arch. Vladimíra Hrdého, Ing. arch. Zoltána Holocsyho, Ing. arch. Ladislava Kollára,
Ing. arch. Pavla Mrázeka, Akad. arch. Štefana Mitra, Ing. arch. Ľubomíra Peráčeka, Ing.
arch. Daniela Priehodu, Ing. Katarínu Serbinovú, PhD., doc. Ing. arch. Branislava
Somoru, PhD., Ing. arch. Pavla Suchánka, Mgr. arch. Noru Vranovú, Ing. arch. Tibora
Zelenického;
JUDr. Juraja Babiša, JUDr. Patrika Majerského, JUDr. Davida Soukeníka;
2
7. za náhradníkov členov Disciplinárnej komisie SKA
1. náhradníka Ing. arch. Tomáša Šeba;
2. náhradníka Ing. arch. Eleonóru Hejzlarovú.
D. u k l a d á
1. aktualizovať „Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta“ z roku 2005
v rátane časti pre urbanizmus a územné plánovanie;
2. pri príprave nových návrhov Stavebného zákona a Autorského zákona presadzovať ich
vzájomné súvislosti;
3. na základe návrhov a pripomienok členov komory pripraviť novelu Volebného poriadku
SKA a Rokovacieho poriadku SKA.

V Bratislave 23. mája 2015.

Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r.                               JUDr. Viera Hanuláková, v.r.
predseda                                                                 riaditeľka úradu

Prílohy:
1. Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory
2. Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 23. mája 2015 (ktorým sa zrušuje
Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 1. júna 2013)
3. Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov z 23. mája 2015 (tzv. základná novela Štatútu)
4. Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov (úprava článkov 11 až 12c Štatútu Slovenskej
komory architektov – variant 1)
5. Návrh Rozpočtu Slovenskej komory architektov na rozpočtové obdobie od 1. 1. 2016 do 31.
12. 2016
6. Prezenčné listiny