25. mája 2013

 

UZNESENIE

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 25. mája 2013

 

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

 

A. berie na vedomie

1.      správu o činnosti predstavenstva Slovenskej komory architektov v X. volebnom období (13.5.2011 – 25.5.2013);

2.      správu o zahraničných služobných cestách;

 

B. schvaľuje

1.      správu volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory;

2.      zmenu Štatútu Slovenskej komory architektov v čl. 30 bod 2., z  2. júna 2000 v znení zmien zo 14. júna 2001, z 15. mája 2003, zo 14. mája 2005, z 19. mája 2007, 15. mája 2009, z 8. júla 2010, z 14. mája 2011;

3.      nový Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 25. mája 2013;

4.      zmenu Volebného poriadku Slovenskej komory architektov z 27. marca 1993 v znení zmien z 2. júna 2000, zo 14. mája 2005, z 9. septembra 2010.

 

C. volí

1. návrhovú komisiu v zložení: Prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. – predseda komisie Ing.arch. Jan Komrska, CSc., Ing. Eva Wernerová;

2. volebnú komisiu v zložení: Ing. arch. Ivan Masár – predseda komisie

Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD.,  Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Michaela Mederlyová a Ing. arch. Iľja Skoček;

3. za predsedu Ing. arch. Imricha Pleidela;

4. za prvého podpredsedu Ing. arch. Pavla Paňáka;

5. za podpredsedu Ing. Evu Wernerovú.

 

D. ukladá

1. úradu SKA zverejňovať správy o zahraničných služobných cestách do 14 dní;

 

V Bratislave 25. mája 2013

 

      Ing. arch. Imrich Pleidel                                                JUDr. Viera Hanuláková

               predseda                                                                         riaditeľka úradu

 

 

Prílohy: Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov Komory

Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov

Nový Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov

Zmenu Volebného poriadku Slovenskej komory architektov

Prezenčné listiny