Európska sieť príslušných orgánov v architektúre (ENACA)

Úlohy

Sieť si vymieňa informácie o zákonoch, postupoch a normách pri registrácii architektov v oblasti EÚ/EEAlSwiss. Zameriava sa na odbornosť administratívnej spolupráce a nesnaží sa diktovať ako jednotlivé príslušné orgány postupujú pri výkone ich zákonných povinností a zodpovedností na vnútroštátnej úrovni.

Ciele

ENACA (European Network of Architects´ Competent Authorities) je dobrovoľná iniciatíva niektorých orgánov zodpovedných za architektov, s cieľom pomôcť sebe a aj navzájom pri implementácii a spĺňaní Smernice 2005/36/ES. Smernica vyžaduje administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ/EHP pri registračných konaniach architektov a iných, ktorí žiadajú o uznanie ich kvalifikácie s cieľom autorizovať sa podľa zákonov hostiteľskej krajiny.

 

Štruktúra

Vzdelávanie ako aj samotné spektrum činností architekta nemá v EÚ homogénny charakter. Preto nie je cieľom vytvoriť systém, ktorý by pre povolanie architekt unifikoval vzdelávacie systémy naprieč Európou. Pravé naopak, akceptovanie národných špecifík, rešpektovanie zásady proporcionality a subsidiarity vytvára priestor pre prirodzenú a historicky opodstatnenú diverzitu architektonickej tvorby v Európe. Ani pri kreovaní novej európskej legislatívy nebolo úmyslom zákonodarcu na tejto skutočnosti niečo meniť. Na druhej strane, z tejto rôznorodosti vyplynula potreba príslušných organov v architektúre, aby si už od času transpozície kvalifikačnej smernice vytvorili sieť, ktorá by slúžila ako komunikačná platforma pri výmene skúsenosti a ktorá by zjednodušovala administratívnu spoluprácu a pripomienkovanie legislatívy.

Z tohto titulu vznikla v roku 2006 Európska sieť príslušných organov v architektúre – ENACA a Slovenská komora architektov je od jej prvopočiatku jej aktívnym členom. V septembri 2011 bola na návrh Kráľovského inštitútu architektov Írska (RIAI) zvolená za predsedníčku ENACA Ing. Oľga Miháliková, v súčasnosti zastupujúca riaditeľka Úradu SKA a zároveň referentka pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov, ktorá na tejto pozícii pôsobí od januára 2012 a jej zvolením sa aj sídlo ENACA prenieslo na Slovensku komoru architektov. V roku 2010 a 2013 sa rokovania úspešne konali v Bratislave, na pôde Úradu komory, za účasti viac než 20 zástupcov príslušných organov z celej EÚ.

 

Reprezentant:
Ing. Oľga Miháliková (zástupkyňa riaditeľky a  samostatný odborný referent pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov, predsedníčka ENACA)

Adresa:
ENACA
Slovenská komora architektov
Panská 15
811 01 Bratislava