Medzinárodná únia architektov (UIA)

Úlohy

Vytvorená bola v roku 1994 a ďalších deväť rokov sa komisia venovala intenzívnemu výskumu a diskusii pri navrhovaní  „Dohody UIA o odporúčaných medzinárodných štandardoch profesionality v architektonickej praxi“ a deviatich zodpovedajúcich politických usmerneniach. Dohoda obsahuje vyhlásenie profesionálnych princípov a šestnásť všeobecných politických vyhlásení schválených Valným zhromaždením UIA v Pekingu, v Číne, v roku 1999. Dohoda a usmernenia sú pravidelne rozširované a aktualizované komisiou. Okrem odborníkov, je Dohoda pomôckou pre vlády a zákonodarcov v každej krajine a medzinárodná profesionálna mobilita patrí medzi jej ciele.

Ciele

Medzinárodná únia architektov (UIA) je nevládna organizácia a celosvetová federácia národných združení architektov, ktoré sú jej členmi. Cieľom UIA je zjednocovať architektov sveta bez akejkoľvek formy diskriminácie. Z 27 delegácií prítomných na zakladajúcom zhromaždení v Lausanne vo Švajčiarsku, v roku 1948, sa UIA rozrástla o architektov kľúčových profesijných organizácií zo 124 krajín a území, a teraz zhromažďuje, prostredníctvom týchto organizácií, takmer jeden 1,3 milióna architektov po celom svete.

Štruktúra

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie UIA je vytvorená z delegácií všetkých členských sekcií únie a zasadá každé tri roky. Zhromaždenie skúma správy z Rady o činnosti vykonávané počas trojročného obdobia, ako aj propozícií, stanovuje trojročné vládne stratégie pre úniu a volí Úrad a členov Rady.

 

Členovia Rady

Štyria zástupcovia každého regiónu sú zvolení aby slúžili ako členovia Rady UIA. Rada sa stretáva dvakrát do roka.

 

Členovia Úradu

Predseda, predchádzajúci predseda, generálny tajomník a pokladník spolu s piatimi regionálnymi podpredsedami tvoria Úrad UIA, ktorý sa schádza dvakrát ročne, v období medzi zasadnutiami Rady. Členovia Úradu sú tiež súčasťou Rady UIA. Súčasným predsedom je Albert Dubler, Esa Mohamed je prvým podpredsedom a druhým podpredsedom je Thomas Vonier.

 

UIA je profesionálna sieť, ktorá spája 130 krajín a území. Zloženie jednotlivých Rád UIA tvorí Región I – Západná Európa, Región II – východná Európa a Blízky východ, Región III – Ameriky, Región IV – Ázia a Oceánia a Región V – Afrika. Štyria zástupcovia každého regiónu sú zvolení, aby pôsobili ako členovia Rady UIA. Každá členská sekcia UIA je najreprezentatívnejšou profesionálnou organizáciou architektov v danej krajine. Tieto organizácie vytvárajú UIA, jedinú celosvetovú sieť architektonických profesionálov. Členské sekcie UIA sú geograficky zoskupené podľa piatich regiónov – regiónu Západnej Európy, Východnej Európy a Blízkeho východu, Ameriky, Ázie a Oceánie a Afriky.

 

Webová stránka:
www.uia-architects.org

Adresa:
General Secretariat of the UIA
Tour Maine Montparnasse – B.P . 158
33, avenue du Maine
75755 PARIS Cedex 15
France

Tel : (33.1) 45 24 36 88
Fax : (33.1) 45 24 02 78