OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE – VYHLÁSENIE VEREJNEJ ANONYMNEJ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE

Predmetom tejto súťaže je architektonický návrh štyroch  reprezentatívnych budov vybraných z uvažovanej  zástavby  Danubia Parku a urbanistický návrh riešenia centra Danubia Parku . Účastník súťaže môže poslať do súťaže návrh  jedného, dvoch, troch alebo štyroch  objektov podľa vlastného uváženia.  Urbanistický návrh Centra  vypracuje  ten súťažiaci , ktorý sa  zúčastní súťaže s architektonickým návrhom budovy v centre (A- dom).

Účelom súťaže je získanie  návrhu najlepšieho urbanistického usporiadania územia a  najlepších architektonických návrhov budov v ktorých bude skĺbené kvalitné dispozičné riešenie, ekonomická efektivita , ekologické aspekty a presvedčivý originálny súdobý architektonický výraz, ktorý určí  vizuálny charakter celého komplexu. Vybrané architektonické návrhy budú podkladom pre projekty a výstavbu budov v Danubia Parku.

Vyhlasovateľ

Danubia Invest, a.s.

IČO: 31 369 596

IČ DPH: SK2020854561

Nám. SNP 14

811 06 Bratislava

Slovenská republika

tel: +421 2 6285 0895 (prevádzka hotel Divoká Voda)

Poštová adresa: Hotel Divoká Voda, Čunovo – vodné dielo, P.O.Box 3, 850 09 Bratislava

E-mail: info@danubia.sk

Sekretár súťaže

Ing. Andrej Hájek

Danubia Invest, a.s.

Hotel Divoká Voda, Čunovo – vodné dielo, P.O.Box 3, 850 09 Bratislava

tel.: +421 905 385 962

E-mail: hajek@danubia.sk

Súťaž podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako urbanisticko-architektonická.

Súťaž  podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná.

Jazyk súťaže

Jazyk súťaže je slovenský, návrhy môžu byť podané aj v českom alebo anglickom jazyku.

Podľa počtu vyhlásených kôl

Súťaž sa vyhlasuje ako dvojkolová.

Sprístupnenie súťažných podmienok a podkladov

Súťažné podmienky a súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme osobne na adrese: hotel Divoká Voda, Čunovo alebo si ich môžu bezplatne stiahnuť z internetovej stránky www.danubiapark.sk/as.

Vyhlásenie súťaže a jej výsledkov

Súťaž bude vyhlásená v Informáciach Slovenskej komory architektov a na jej internetovej adrese www.komarch.sk, na internetovej adrese Českej komory architektů www.cka.cz, na internetovej stránke vyhlasovateľa www.danubiapark.sk/as v jednom celoštátnom periodiku. Výsledky súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom.

Riadni členovia poroty

Prof. Dietmar Eberle – nezávislý

Prof. akad. arch. Ing. arch Ján Milo Bahna – nezávislý

Ing. Július Kováčik – za vyhlasovateľa

člen poroty menovaný  Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy

Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA) nezávislý

Náhradníci

Ing. arch. Jan Komrska, CSc – nezávislý

Ing. Filip Žoldák (LEXXUS) – nezávislý

Ing. Miroslav Pančík – za vyhlasovateľa

Súťaž je honorovaná nasledovne

Ceny pre jednotlivé súťažné objekty

1. cena (€) 2. cena (€) 3. cena (€)
R-dom 2500 1500 1000
A-dom & Centrum 6500 4000 2500
V-dom 3000 1800 1000
Chata/hausboat 1500 1000 800

Odmeny

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 5000,- eur .

Podmienky zadania zákazky

Na základe výsledkov súťaže vyhlasovateľ vyzve autorov ocenených, prípadne odmenených, súťažných návrhov k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie  pre územné konanie. Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/92 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu.

Dátum vyhlásenia súťaže

Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 15. 3. 2011.

Lehota k podaniu otázok súťažiacich a k zodpovedaniu otázok súťažnou porotou

– v 1. kole na 24. 3. 2011

– v 2. kole na 6. 6. 2011

Otázky musia byť zaslané e-mailom na adresy z bodu 1 súťažných podmienok.

Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje

na 28. 3. 2011 pre 1. kolo a

na 13. 6. 2011 pre 2. kolo.

Odpovede na otázky budú zverejnené na stránke vyhlasovateľa www.danubiapark.sk/as

Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi

Termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje

v 1. kole na 12. 5. 2011 o 17:00-tej hodine a

v 2. kole  na  30. 6. 2011 o 17:00-tej hodine.

pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade podania súťažného návrhu k poštovej preprave sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh podaný ku poštovej preprave v rovnakom termíne. Pre splnenie termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina podania zásielky ku poštovej preprave. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie súťažných podkladov poštou do termínu jedného pracovného dňa pred dňom zasadnutia poroty.