Obnova Mestského parku v Senici

Mesto Senica vyhlasuje súťaž – verejnú dvojetapovú výzvu na predkladanie ponuky s návrhom. Predmetom  je návrh krajinársko-architektonického riešenia Obnovy Mestského parku v Senici. Mestský park v Senici sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Senica, medzi centrom mesta a sídliskom Sotina.

1. etapa – uchádzač predloží portfólio s tromi referenčnými projektami. Súčasťou predkladaného portfólia môžu byť aj nerealizované diela, ktoré preukážu schopnosť uchádzača spracovať zadanie. Odporúča sa, aby uchádzač predložil minimálne jeden realizovaný projekt porovnateľného charakteru a rozsahu, ako je obstarávaný projekt, t.j. projekt verejného priestranstva, krajinárskych úprav, detského ihriska, parku a pod.).
2. etapa – predloženie štúdie: Ponuka vyzvaného uchádzača pre 2. kolo bude obsahovať koncepčnú štúdiu.

Porota:
– nezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. Peter Pasečný /krajinný architekt/ – predseda poroty
Ing. arch. Mária Michalič Kusá /architekta/
Ing. arch. Aleš Šedivec /architekt/

– závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Martin Čonka /architekt/
Ing. Zuzana Gašparová /krajinná architektka/

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Tomáš Boroš ArtD. /architekt/ – nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. Dana Jurková /odelenie výstavby, ŽP a dopravy Senica/ závislá na vyhlasovateľovi

Odmeny:
Každému z  uchádzačov,  ktorý  v  2.  kole predloží návrh a uskutoční jeho prezentáciu pred porotou, bude vyplatená odmena 2 000,- € bez DPH.

Termíny:
zverejnenie výzvy: 25.05.2020      
lehota na predloženie ponuky do 1. kola: 30.06.2020 o 12:00 hod
hodnotiace zasadnutie poroty k 1. kolu: predbežne 06.07.2020
vyrozumenie uchádzačov o výsledku 1. kola: do 3 dní po vyhodnotení 1. kola
lehota na predloženie ponúk do 2. kola: cca 60 až 90 dní po oznámení výsledkov 1. kola, presný termín sa uvedie vo výzve
oznámenie výsledkov: do 3 dní po vyhodnotení 2. kola
vyplatenie odmien: do 30 dní po vyhodnotení 2. kola

Doplňujúce informácie:
Uchádzačom môže byť každý, kto je oprávnený na činnosť autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta podľa § 4 a § 4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“), alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy uchádzača.

Kompletné podklady k súťaži sú dostupné na internetovej stránke verejného obstarávania – https://senica.sk/clanok/sutaz-park

Výzva na predkladanie ponúk