OBNOVENÉ BYTOVÉ DOMY V PROBLEMATICKOM PREVEDENÍ

Komplexná obnova bytových a rodinných domov je dnes často diskutovanou témou. Médiá informujú o výhodách, ktoré môže obnova nehnuteľností priniesť. Preto verejnosť ani nepochybuje o dôležitosti  týchto krokov. Len malá časť verejnosti však vníma aj odvrátenú tvár obnovy, technické nedostatky.


„Podľa čiastkových informácií pochádzajúcich z dopytov nespokojných majiteľov bytových domov s vykonanými stavebnými prácami, ale napríklad aj z Poradenskej kancelárie pre statické poruchy stavieb pri SKSI, Štátnej obchodnej inšpekcie alebo z diskusií s výrobcami stavebných materiálov na rôznych konferenciách, musím konštatovať, že v poslednom období je na Slovensku rastúci trend vážnych problémov pri obnove bytového fondu,“ uviedol Ivan Pauer, prezident  SASDARS.

Podľa jeho slov sa problémy týkajú zhruba 2,3 mil. občanov bývajúcich v cca 760 000 bytoch. Z nich je približne 30 % po obnove a z tohto množstva sa odhaduje asi 40 – 50 % v problematickom prevedení. „Prirodzeným výsledkom rastúcej nespokojnosti užívateľov stavebných objektov na Slovensku bol vznik Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich stavby, teda SASDARS,“ konštatuje Ivan Pauer z asociácie SASDARS.

Jedným z cieľov asociácie je zvyšovanie vedomostí  o problematike obnovy bytových domov prostredníctvom špecializovaných seminárov, určených ako pre odbornú, tak aj laickú verejnosť. Najbližší verejný seminár sa uskutoční už tento štvrtok, v  Trnave. V rámci neho budú účastníkom ukázané najčastejšie technologické a procesné chyby, ktoré sa neustále opakujú u stavebníkov a realizátorov v celom procese: od prípravy, cez realizáciu až po ukončenie stavebného diela. Verejné semináre sú bezplatné. „Účastníci seminárov sa na nich môžu dozvedieť nielen množstvo informácií, ale zároveň sa aj poučiť  z chýb vlastníkov, ktorí podcenili výber svojich dodávateľov a precenili svoje neodborné schopnosti v oblasti stavebného procesu,“ informuje I. Pauer. V rámci diskusie môžu vlastníci a správcovia bytových domov využiť možnosť poradiť sa s prítomnými odborníkmi ohľadne svojho problému. Problémy však budú môcť prekonzultovať aj neskôr, v sídle SASDARS v Nitre. SASDARS pracuje s tímom odborníkov,  ktorí vedia správcom a vlastníkom pomôcť kompletným servisom od zámeru realizovať obnovu bytových domov, cez projektovú prípravu, výber kvalitných dodávateľov všetkých služieb až po odovzdanie hotového diela.

SASDARS pripravuje tieto semináre v spolupráci s niektorými českými a slovenskými spoločnosťami a združeniami, ktorých záujmom je, aby sa použité stavebné materiály správne aplikovali, ako napríklad: STOMIX Bratislava, Knauf Insulation Nová Baňa, občianske Združenie pre podporu bytových domov, Poradenská kancelária pre statické poruchy pri SKSI a i.).

Pri reklamačnom procese rozhoduje aj správna aplikácia materiálov

Sami výrobcovia stavebných materiálov upozorňujú na častú nesprávnu aplikáciu ich stavebných materiálov, ktorá spôsobuje technické nedostatky budov. Pri reklamáciách však rozhoduje i to, ako bol stavebný/tepelnoizolačný materiál aplikovaný a či boli dodržané všetky postupy od výrobcu. „V prípade, ak sa zistí neodborná manipulácia, výrobca túto reklamáciu nemusí uznať,“ dopĺňa I. Pauer. Pre technické nedostatky stavby nastávajú problémy aj s poisťovaním nehnuteľností. Jediným objektívnym partnerom vlastníkov bytových domov a výrobcov, schopným chrániť kvalitu stavebných činností  a ušetriť  tak vysoké investície vložené do obnovy, je nezávislý stavebný dozor školený už z nových STN/EU noriem, predovšetkým pri obnove a zatepľovaní bytových domov.

Skúsenosti z okolitých krajín príkladom

V posledných desaťročiach sa zo stavebného zákona  prakticky vylúčila priebežná systematická kontrola stavebných činností. Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. totiž po jeho nespočetných novelizáciách v súčasnom znení pozná stavebného dozora len v § – 44 odst. 2.a v § – 46, a aj to vo veľmi všeobecnej rovine pre výstavbu rodinného domu svojpomocou. Vďaka nedostatočnej legislatívnej podpore, o ktorú sa odporcovia kontroly vykonávaných stavebných činností dnes opierajú, je vo verejnosti už zažité, že stavebný dozor je len formálna a ďalšia zbytočná funkcia na stavbe. Pre už spomenutú chýbajúcu legislatívnu podporu je dnes problémom nájsť kvalitného projektanta, stavbyvedúceho či stavebného dozora. Z množstva evidovaných stavebných odborníkov sa len zanedbateľné percento dobrovoľne priebežne vzdeláva a preškoľuje na nové technológie a normy. Všade v okolitých krajinách, zvlášť na západ od Slovenska, majú funkčné priebežné systémy na dobrovoľno-povinné vzdelávanie stavebných odborníkov a hlavne rešpektujú a nevynechávajú kontrolu celého stavebného procesu stavebným dozorom. Naopak, v týchto krajinách je stavebný dozor považovaný za jednu z kľúčových funkcií v stavebnom procese s významným vplyvom na jeho kvantitatívny, kvalitatívny a cenový dopad.

Príprava celoživotného vzdelávania aj na Slovensku

Napriek tomuto vážnemu nedostatku v zákone SASDARS pripravuje a v krátkom časovom horizonte spustí Slovenský systém celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov a osôb účastných na stavebnom procese. Systém nezabúda aj na odborníkov v rôznych stupňoch štátnej správy, ktorí sa priamo dostávajú do kontaktu s projektovou dokumentáciou a stavebným konaním ako takým.

Bližšie informácie pre novinárov o konaní verejného seminára v Trnave:

Miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, TRNAVA

Začiatok seminára: 9:00

V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa na: sekretariat@sasdars.sk alebo telefonicky na 0918 535 820 najneskôr do: 24.11.2010 do 12. hod.

Kontakt pre médiá:
Ivan Pauer
SASDARS
Tel.: 0948 514 444
e-mail: info@sasdars.sk
www.sasdars.sk
Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich stavby vznikla v roku 2010 so zámerom napomáhať rozvoju stavebníctva. Jej cieľom zvyšovanie kvality ukončených stavebných diel, zvyšovanie kvality údržby, opráv a obnovy panelových stavieb cestou skvalitňovania a zvyšovania vedomostí odborne spôsobilých osôb v prípravnej, realizačnej a kontrolnej činnosti. Tento zámer realizuje prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích seminárov, konferencií pre laickú verejnosť a odborných konferencií pre špecialistov v stavebníctve.  SASDARS spolupracuje s orgánmi štátnej a miestnej správy pri príprave kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti realizácie a kontroly stavebných prác, dodávok a tvorby legislatívy.