Odborná exkurzia Aspern 2017

Katedra architektúry SvF a Katedra pozemných konštrukcií SvF v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pozývajú na odbornú exkurziu Aspern 2017. Exkurzia sa uskutoční dňa 12.5.2017 (piatok), s odchodom o 8.00 spred výškovej budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Exkurzia je zameraná na prezentáciu spôsobu plánovania rozsiahlej mestskej časti Viedne s prihliadnutím na súčasné metódy Územného plánovania, urbanizmu a výstavby. Sprievodné slovo pracovníka magistrátu mesta Viedeň prinesie podnetné informácie o súčasných metódach dlhodobého plánovania.

Krátka obhliadka areálu Ekonomickej univerzity Viedeň, so zrealizovanými dielami architektky Zahy Hadid a so sprievodným slovom Ing. arch. Ingrid Konrad, vhodne doplní architektonický zážitok z najbližšej metropoly.

 

Program:

08:00 odchod z Bratislavy

10:00 Seestadt Aspern – prezentácia pracovníka Magistrátu Viedeň

12:00 prestávka na obed

14:00 krátka obhliadka “Campus Wirtschaftsuniversität Wien” so sprievodným slovom     Ing. arch. Ingrid Konrad

15:00 odchod do Bratislavy

Možnosť mierneho časového posunu odchodu z dôvodu organizácie vyhradená.

 

Odborná záštita:

Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hl. mesta SR Bratislavy, hosť. prof. Dipl. Ing. arch. Stanislav Dukát, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Magistrát mesta Viedeň

 

Organizačné informácie:

• odborná exkurzia ASPERN 2017 je vhodná pre odbornú verejnosť, pedagógov

  a študentov,

• cena exkurzie je 13,00 EUR, čo zahŕňa dopravu,

• úhradu cestovných trov je potrebné vykonať v hotovosti u J. Kuráňa do 11.05.2017

v týchto termínoch:

utorok  09.05.2017 o 13:00 na 19. poschodí, KARCH

streda   10.05.2017 o 16:00 na 19. poschodí, KARCH

štvrtok 11.05.2017 o 14:00 na 19. poschodí, KARCH

 

Kontakt: J. Kuráň, Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 19. poschodie (mail.kuran@gmail.com)

 

Upozornenie:

• úhradu cestovného nie je bohužiaľ možné vrátiť, je však možné účastníka vymeniť

• cestovné poistenie je potrebné zabezpečiť individuálne

• počas prestávky na obed si účastníci zabezpečia obed individuálne vo vhodnej

  lokalite

• pozitívny vzťah k architektúre, urbanizmu, územnému plánovaniu a stavebníctvu je

  nutné priniesť zo sebou

 

www.aspern-seestadt.at

www.ascr.at/en/