OZNAM O NEKOREKTNEJ SÚŤAŽI

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov upozorňuje svojich členov, že súťažné podmienky Medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh relaxačného a hotelového komplexu v obci Banka (Piešťany), nie sú v súlade s pravidlami korektného súťaženia ani s v súlade s právnymi predpismi.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov na základe § 8 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžnieroch upozorňuje svojich členov, že súťažné podmienky Medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh relaxačného a hotelového komplexu v obci Banka (Piešťany), ktorej vyhlasovateľom je BA Realitná, s..r.o. a ktorú zastrešuje  IURIS INVEST s.r.o.,  nie sú v súlade s pravidlami korektného súťaženia ani s v súlade s právnymi predpismi.

Zo súťažných podmienok vyplýva, že

– súťaž je verejná pre zaregistrovaných uchádzačov, pričom nie je zrejmé, či ide o anonymnú alebo neanonymnú súťaž,

– súťaž je dvojkolová, prípadne aj viackolová,

– vyhlasovateľ nemá povinnosť odpovedať na otázky, ktoré možno klásť hocikedy, výber odpovedí je výlučne na vyhlasovateľovi,

– porota je zložená výlučne z osôb, závislých na vyhlasovateľovi a nie je v nej ani jeden architekt,

– vyhlasovateľ požaduje uzatvorenie licenčnej zmluvy a neuvádza, ako naloží so súťažnými návrhmi,

– vyhlasovateľ vylučuje právnu ochranu súťažiacich tým, že vylučuje použitie Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní, jeho vykonávacej vyhlášky o súťažiach návrhov, ako aj súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Predstavenstvo odporúča svojim členom, aby zvážili svoju účasť v tejto súťaži, resp. pokračovanie v nej. Od problémov, ktoré môžu účastníkom súťaže vzniknúť, sa komora vopred dištancuje.

Ing. arch. Juraj Šujan, predseda