Oznam k súťaži “Antická Gerulata Rusovce

O z n a m

Kancelária hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy oznamuje zmenu lehoty na podávanie otázok súťažiacich k urbanisticko-architektonickej súťaži

“Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata-Bratislava-Rusovce”

Lehota na podávanie otázok, uverejnená v súťažných podmienkach 11. 12. 2012, sa predlžuje zo 14. 01. 2013 na dátum 31. 01. 2013. Lehota na zodpovedanie otázok sa týmto stanovuje na

07. 02. 2013.