Oznamovanie údajov Sociálnej poisťovni Slovenskou komorou architektov

Na základe ustanovenia § 226 ods. 1 písm. o) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vzniká od 1.1.2015 Sociálnej poisťovni povinnosť písomne oznamovať samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) vznik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, ako aj výšku poistného. Vznikom uvedenej skutočnosti súčasne zaniká aj prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť SZČO. Sociálna poisťovňa bude rozhodujúce skutočnosti posudzovať z údajov poskytnutých Finančným riaditeľstvom SR a subjektmi, ktoré vydávajú povolenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov t.j. aj Slovenskou komorou architektov.

.

Podľa § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení je komora, ako orgán vydávajúci povolenie na výkon činnosti SZČO, povinná oznámiť Sociálnej poisťovni vznik a zánik takto vydaného povolenia.

.

Nakoľko podľa § 3 ods. 7 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov môžu autorizovaní architekti, autorizovaní krajinní architekt a hosťujúci architekti vykonávať regulované povolanie sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť t.j. ako SZČO podnikajúca podľa osobitných predpisov, je istá časť členov, ktorým bude mať Sociálna poisťovňa povinnosť oznamovať povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni.

.

Slovenská komora architektov ako orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon regulovaného povolania architekt, krajinný architekt, hosťujúci architekt a hosťujúci krajinný architekt bude povinná poskytovať Sociálnej poisťovni údaje, ktoré eviduje v zoznamoch podľa § 18 a 18a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov t.j. meno a priezvisko, tituly, dátum narodenia, adresa pobytu, deň vzniku a zániku oprávnenia.

.

Uvedená zmena zákona o sociálnom poistení zjednoduší zisťovanie vzniku a zániku povinnosti platiť príspevky a tiež výšku odvodov Sociálnej poisťovni.