Parčík a verejný priestor pri Synagóge v Trnave

Mesto Trnavy vyhlasuje výzvu na ponuky s návrhom ako spôsob prieskumu trhu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou „Parčík a verejný priestor pri Synagóge v Trnave“

Výzva pozostáva zo zostavenia poradia uchádzačov na základe kvality ich referencií v 1. kole a následného hodnotenia koncepčných štúdií a cenových ponúk pre nadväzujúcu zákazku, ktoré traja vybraní uchádzači predložia v 2. kole. Hodnotenie v oboch kolách bude vykonávať nezávislá odborná porota, ktorej zloženie zodpovedá požiadavkám Súťažného  poriadku SKA.

Cieľom súťaže je nájsť zhotoviteľa projektu revitalizácie priestoru v centre mesta, ktorý momentálne tvoria väčšinou verejnosti neprístupné o oddelené pozemky s rôznymi vlastníkmi (Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza). V území má vzniknúť verejný priestor, prepájajúci jednotlivé pozemky, prístupný vo vyhradenom čase s parkovou úpravou s vysokou pobytovou, estetickou a mikroklimatickou hodnotou územia.

Uchádzačom môže byť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa § 4 (autorizovaný architekt) alebo § 4a (autorizovaný krajinný architekt) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo je oprávnený na totožnú činnosť podľa právnych predpisov iného štátu.

Hodnotiace kritériá v 2. kole:
– celková architektonická a urbanistická kvalita navrhovaného riešenia – 60% celkového hodnotenia
– ekonomická realizovateľnosť – 20% celkového hodnotenia
– ponuková cena – 20% celkového hodnotenia

Podmienky výzvy  overila Slovenská komora architektov.

Termíny:
– zverejnenie výzvy: 5. 7. 2019
– lehota na predloženie referencií do 1. kola: do 31. 7. 2019, 16:00 hod.
– lehota na predloženie ponúk do 2. kola, spojená s 2. hodnotiacim zasadnutím poroty a vyhodnotením 2. kola: predbežne 23. 9. 2019 o 9:00 hod.

Porota:
1. Ing. arch. Jakub Kopec, autorizovaný architekt ČKA, nezávislý na verejnom obstarávateľovi
2. Ing. arch. Klára Záhradníčková, autorizovaná krajinná architektka ČKA, nezávislá na verejnom obstarávateľovi
3. Ing. arch. Peter Lényi, autorizovaný architekt SKA, nezávislý na verejnom obstarávateľovi
4. Ing. Jarmila Garaiová, závislá na verejnom obstarávateľovi
5. Ing. arch. Peter Purdeš, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie, autorizovaný architekt
SKA, závislý na verejnom obstarávateľovi

 Náhradníci:
1. Ing. arch. Vít Halada, autorizovaný architekt SKA, nezávislý
2. Ing. arch. Tomáš Guniš, vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií, závislý na verejnom obstarávateľovi

Režijné odmeny: 3 x 1 500,- € (honorovaná účasť v 2. kole)

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby: 300 000 € bez DPH

Maximálna hodnota plnenia nadväzujúcej zákazky: 23 500 € bez DPH

Stránka súťaže:  http://2021.sk/parcikprisynagoge

 

  Súťažné podmienky - Parčík Trnava (818,5 KB, 177 hits)