Parkovací dom v Trnave

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú, projektovú, architektonickú súťaž návrhov „Parkovací dom v Trnave. Predmetom súťaže je komplexné riešenie parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách.

Porota

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing.arch. Matej Grébert – autorizovaný architekt SKA, predseda poroty

Ing.arch. Karol Hoffman – autorizovaný architekt SKA

Ing. Eugen Guldan, PhD. – autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing. Magdaléna Horňáková – autorizovaná krajinná architektka SKA

Závislý na vyhlasovateľovi:

Ing.arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava – autorizovaný architekt SKA

Náhradníčka poroty – závislá na vyhlasovateľovi:

Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií, MsÚ Trnava

Náhradník poroty – nezávislý na vyhlasovateľovi:

Ing.arch. Pavol Ďurko, autorizovaný architekt SKA

 

Ceny

  1. cena : 8 000,- €,
  2. cena : 4 800,- €,
  3. cena: 3 200,- €.

Suma určená na odmeny 2 000,- €

Predpokladaná hodnota zákazky: 124 496,- €

 

Termíny

Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadostí o vysvetlenie: 14.8.2020 do 24:00hod.

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 8.10.2020 do 16.00 hod.

Hodnotiace zasadnutie poroty: 27.10. a 28.10.2020

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 11.11.2020

 

Doplňujúce informácie

Pre účasť v súťaži je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA – alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Vzhľadom na špecifické požiadavky dopravnej stavby ako aj ozelenenia fasád a strechy objektu sa vyžaduje v súťaži spolupráca s krajinným architektom podľa § 4a a inžinierom pre dopravné stavby podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Profil zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3099228

EVO je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. EVO aplikácia je dostupná na doméne https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

Pre predloženie súťažného návrhu v elektronickej podobe je nevyhnutné registrovať sa dostatočne vopred pred lehotou na odovzdanie súťažných návrhov v systéme EVO, preto dôrazne odporúčame vykonať registráciu do súťaže podľa bodu 6 Súťažných podmienok v odporučenom termín.

informacny_list

sutazne_podmienky (1)