PF 2017

pf-2017

Milé kolegyne a kolegovia,

o pár dní stíchnu možno aspoň na čas naše ateliéry a budeme môcť aspoň niekoľko dní v pokoji a oddychu prežívať tajomstvo Vianoc v kruhu svojich rodín a najbližších.

Slovenská komora architektov je, dovolím si túto mierne nadsadenú metaforu, akoby jednou veľkou rodinou. Rodinou, ktorú tvorí už takmer 2 tisíc členov rôznych generácií, ktorí majú často odlišné predstavy, názory o jej fungovaní, o čo by sa mala v prvom rade starať, ako „zaopatriť“ svojich členov, ako ich reprezentovať navonok, ako ich chrániť. Ťažko nájsť zložitejšiu úlohu. Napriek tomu sa domnievam a nádejam v tomto predsviatočnom období, že tá naša architektonická rodina žije hoci striedmym, predsa len slušným životom a že sa nemusí za seba podľa mohutnej väčšiny výsledkov svojej práce hanbiť.

Verím, že v roku 2016 nemálo z Vás už pocítilo mierne sa zvyšujúci dopyt po našich službách. Aj vďaka cielenej iniciatíve našej komory sa zvýšil záujem o urbanistické, architektonické a krajinárske súťaže a ich kombinácie zo strany verejných aj súkromných obstarávateľov. Výrazne sa to prejavilo aj v počte súťaží návrhov, ktorý je niekoľkonásobne vyšší oproti minulým rokom. Viem, že situácia zďaleka nie je ružová a že v oblasti honorárov, obchodných vzťahov, či autorského práva a dodržiavania etických princípov všeobecne, nielen zo strany členov našej komory, je ešte veľa čo zlepšovať. Ak budeme každý vo svojom okolí v rámci svojich možností usilovať a presadzovať dodržiavanie „pravidiel hry“ a nielen to očakávať od druhých, situácia sa postupne zlepší. K tomu komora poskytne všemožnú podporu a bude naďalej lídrom v presadzovaní čo najlepších podmienok pre prácu a život architektov a krajinných architektov.

Milé architektky a architekti, dovoľte mi v mene predstavenstva a úradu Slovenskej komory architektov, ako i v mene svojom, poďakovať sa Vám všetkým, ktorí ste sa v roku aktívne zapájali do práce pre našu stavovskú organizáciu a náš architektonický stav. Je to práca, ktorá si zaslúži obdiv a rešpekt najmä preto, že je vykonávaná v prospech celku a často na úkor vlastnej práce v ateliéroch, rodinného života a osobných záujmov. Rád by som takisto poďakoval Vám všetkým, ktorí svojím denno-denným korektným a profesionálnym poskytovaním služby architekta a krajinného architekta priamo prispievate ku kultivovaniu nášho prostredia v hmotnom i spoločnosti v duchovnom zmysle slova. Hoci si to azda ani sami často neuvedomujeme, oproti iným povolaniam, aj tým mediálne oveľa viac prezentovaných v médiách, máme nezanedbateľnú moc pretvárať na lepšie prostredie a hádam i atmosféru, v ktorej žijeme.

Prajem Vám všetkým pokojné Vianočné sviatky naplnené láskou a radosťou v kruhu blízkych a do nového roku 2017 zdravie ako pevný základ všetkých Vašich ďalších úspechov a osobného šťastia.

Imrich Pleidel