Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova

dovoľujeme si Vám oznámiť predĺženie lehoty na predkladanie návrhov. Nová lehota je:
8.10.2020 o 12:00 hod.
Zároveň sa primerane predlžuje aj lehota podľa bodu 13.2 na predkladanie otázok. Nová odporúčaná lehota na položenie otázok uplynie dňa: 25.09.2020.

Spoločnosť BELEVIS Construction, s.r.o. vyhlasuje jednokolovú architektonickú súťaž pod názvom „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“. Zámerom súťaže je získať spracovateľa projektu reprezentatívnej stavby v centre mesta Nitra. Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej schéme.

Porota:
Riadni členovia:
– nezávislí na vyhlasovateľovi
1. Ing. arch. Pavel Paňák, AA, predseda poroty
2. Ing. arch. Martin Kusý ml., AA,
3. Ing. arch. Michal Bogár, AA,
4. Ing. arch. Štefan Polakovič, AA,
5. Ing. arch. Milan Csanda, AA, člen Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť
6. Ing. arch. Peter Mezei, člen Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť

– závislý na vyhlasovateľovi
7. Mgr. Martin Repík, investor

Náhradníci poroty:
1. Ing. arch. Marek Harčarík, nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Mgr. Lucia Bérešová, závislá na vyhlasovateľovi

Ceny:
1. miesto: 11 000 €
2. miesto: 7 000 €
3. miesto: 5 000 €

Termíny:
zverejnenie výzvy: 25.5.2020
otázky možno pokladať do (odporúčaná lehota): 26.8.2020
lehota na predloženie návrhov: 9.9.2020 do 12:00 na adrese: obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava
hodnotiace zasadnutie poroty: do 14 dní po dátume pre odovzdanie
oznámenie výsledkov: do 3 dní po vyhodnotení
vyplatenie odmien: do 30 dní po oznámení výsledkov

Doplňujúce informácie:
Účastníkom súťaže môže byť jednotlivý účastník alebo tím – kolektív zložený z architekta, resp. kolektívu architektov, ktorí ku dňu vypísania súťaže spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť – autorizáciu podľa a §4 písm. c) Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zároveň, majú zrealizované aspoň jedno dielo s investičnými nákladmi vyššími ako 1 mil. € s DPH, ktorého sú autormi za obdobie posledných 10 rokov od vyhlásenia tejto súťaže, t.j. 05/2020. Pri kolektíve postačuje, ak tieto podmienky spĺňa minimálne jeden člen autorského kolektívu.

Kompletné zadanie a podklady sú zverejnené na www.belevis.sk/sutaz

Súťažné podmienky