Povinnosť registračných pokladníc pre architektov

 kasa
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Poslednou schválenou novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov bol novelizovaný v čl. X aj zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Podľa novelizovanej prílohy služieb budú ERP povinní používať aj autorizovaní architekti a krajinní architekti, keďže podnikateľom podľa tohto zákona je aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov t.j. na základe autorizačného osvedčenia a v prílohe zákona kde sú uvedené služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, sú uvedené pod kódom 71.11 architektonické činnosti.

Okrem ERP bude aj možnosť využitia virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva a bude si možné aplikáciu stiahnuť.

Virtuálnu registračnú pokladnicu je možné používať, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1000.

Aj virtuálnu registračnú pokladnicu je možné používať až po registrácii na ktoromkoľvek daňovom úrade a po pridelení kódu, a to na základe predloženej písomnej žiadosti.

V prípade, že budú platby prijímané len ako úhrady na účet v banke, nevzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu.

Povinnosť používať elektronické a virtuálne registračné pokladne vzniká od 1.4.2015.

O ďalších zisteniach Vás budeme priebežne informovať formou newslettrov.

Aktuálny vývoj informácií o ERP môžete sledovať aj na webovom sídle finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP