Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje verejnú, anonymnú, dvoj-etapovú, projektovú  architektonickú súťaž návrhov “Premena Prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca” Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie komplexné riešenie pre realizáciu premeny areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v meste Revúca na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu.

Koncept expozície má vychádzať z prameňov literárnovednej tradície mesta a regiónu. Riešenie zahŕňa návrh mikrourbanizmu  areálu gymnázia, architektúry objektov, návrh interiérov, expozícií s využitím multimédií. Súčasťou koncepcie má byť vyslovenie názoru na kompozíciu areálu do uceleného riešenia, vrátane priestoru vstupnej záhrady.

Porota

Nezávislí od vyhlasovateľa:

Ing. arch. Peter Lacko, autorizovaný architekt ČKA, hosťujúci architekt SKA, predseda poroty

Akad. arch. Pavol Bratský, architekt, umelec, výstavník, pedagóg,

Ing. arch. Štefan Polakovič, autorizovaný architekt SKA,

Ing. arch. Anton Reitzner, autorizovaný architekt SKA,

Ing. arch. Martin Somora, autorizovaný architekt SKA,

Jozef Dobrík, grafický dizajnér

Závislá od vyhlasovateľa: Ing. arch. Hana Kasová, architektka

Náhradníci poroty:

nezávislá od vyhlasovateľa: Ing. arch. Jana Štofan-Styková, autorizovaná architektka SKA

závislá od vyhlasovateľa: Ing. Iveta Niňajová, PhD.

 

Ceny

  1. miesto: 12 000 €
  2. miesto: 9 000 €
  3. miesto: 5 000 €

Maximálna výška takto udelených odmien môže byť spolu najviac 4 000 €.

 

Termíny

Lehota na komunikáciu s účastníkmi (1.etapa) do 25.08. 2020, 15.00 hod.

Lehota na predkladanie návrhov (1.etapa) 25.08. 2020, 15.00 hod.

Pre dodržanie lehoty podľa tohto bodu je rozhodujúcim lehota doručenia návrhu na adresu sekretára súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Návrh je možné doručiť osobne, poštou, prípadne kuriérom.

– Lehota na vyhodnotenie návrhov (1.etapa): 03.09.2020

– Lehota zaslania výzvy na účasť V 2. etape: 04.09.2020

– Lehota na predkladanie návrhov (2.etapa): 20.10.2020 15.00 hod.

– Lehota na vyhodnotenie návrhov (2.etapa): 27.10.2020

– Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 29.10.2020

 

Doplňujúce informácie

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Profil zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7453/summary

Komunikácia a v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE. Podrobné pokyny k registrácii záujemcu sú uvedené na adrese: http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf.

06-SP_Revuca_2020-07-07