Pripomienky k stavebnému zákonu

Vážení kolegovia, členovia Slovenskej komory architektov,

 

od začiatku prác na novom stavebnom zákone uplynulo už viac ako desaťročie. Slovenská komora architektov počas tohto obdobia aktívne participovala na príprave podkladov i viacerých návrhov zákona alebo sa prinajmenšom zapájala do pripomienkových konaní k jednotlivým legislatívnym návrhom. Možno konštatovať, že najmä v období posledných približne 2 – 3 rokov nabral proces prípravy nového stavebného zákona intenzívnejšie obrátky. Aj prostredníctvom členov pracovnej skupiny na prípravu nového stavebného zákona na pôde našej komory i v rámci pracovných skupín pre problematiku stavebného poriadku – výstavby a územného plánovania, ustanovených gesčným ministerstvom s našimi zástupcami Martou Kropilákovou, Bohumilom Kováčom, Jánom Komrskom, Jurajom Šujanom a Imrichom Pleidelom sme predkladali ministerstvu hlavné zásady a požiadavky na štruktúru a obsah stavebného zákona z pohľadu autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov.

V časti o územnom plánovaní sme pripravili viacero návrhov na zjednodušenie a zefektívnenie územného plánovania nielen z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie, ale i procesov v ÚP. Ministerstvo s nami o. i. koordinovalo návrh na právne vymedzenie osobitného povolania územného plánovača vyplývajúceho zo štandardov EU, ktorá oddeľuje výkon profesie architekta a územného plánovača. Pripravili sme podrobný a z nášho pohľadu logický a zrozumiteľný návrh kategorizácie stavieb a na ňu viazaný systém konaní o povolení stavby, požiadaviek na typ a rozsah projektovej dokumentácie, a podmienky odbornej spôsobilosti projektanta. Pre zvýšenie kvality prípravy a uskutočňovania stavieb sme presadili viacero podstatných zmien. Do štruktúry projektovej dokumentácie, pri povoľovaných stavbách vyhradenej autorizovaným osobám, sa zaradil vykonávací projekt. Navrhli sme ukotvenie postavenia generálneho projektanta stavby, požadovali sme, aby bol architekt, resp. zodpovedný projektant za stavbu ako celok riadnym účastníkom územného, stavebného i kolaudačného konania a mnoho ďalších požiadaviek a pripomienok. Naše návrhy i pripomienky sme koordinovali, pokiaľ sme našli spoločné prieniky, aj s Komorou stavebných inžinierov, na niektorých čiastkových návrhoch, týkajúcich sa najmä nadväzujúcej novely nášho spoločného zákona č. 138/1992 Zb., sme úzko spolupracovali.

Legislatívne práce na návrhu boli ukončené a koncom uplynulého týždňa ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sprístupnilo návrh nového stavebného zákona na verejnú diskusiu a pripomienkové konanie. Návrh zákona je zverejnený na webstránke ministerstva na linku http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=144426. Hoci s výsledkom nemôžeme byť úplne spokojní, najmä čo sa týka koncepcie, či filozofie nového zákona, ktorý je ešte v mnohom poplatný tomu súčasnému z r. 1976, ako aj mnohých konkrétnych ustanovení (napr. stále značného rozsahu jednoduchých stavieb), môžeme konštatovať kvalitatívny posun minimálne v niektorých pre nás dôležitých otázkach, predovšetkým v kompetenciách, oprávneniach a zodpovednosti autorizovaných osôb. Súčasťou návrhu je aj čl. V, novelizujúci zákon č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch najmä v ustanoveniach, upravujúcich rozsah a oprávnenia autorizácií. Pokiaľ máte záujem, je možné k návrhu nového stavebného zákona zaslať pripomienky do 15. 9. 2013 na e-mailovú adresu stavebnyzakon@mindop.sk, alebo poštou na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho ministerstva, príp. pre informáciu aj na úrad SKA na adresu komarch@komarch.sk.

 

 

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov