Pripravovaná súťaž „Materská škola Selce“

Obec Selce vyhlási dňa 1.12.2015 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom „Materská škola Selce“, overenú Slovenskou komorou architektov. Cieľom súťaže je v areáli Základnej školy v Selciach návrhom novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov získať návrh, ktorého realizácia vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce.

Pri hodnotení bude kladený dôraz na požiadavku vytvorenia inovatívneho architektonického riešenia MŠ, určenej v prvom rade pre celodenný program detí rôznej vekovej skupiny (3-6 rokov), ktorá zabezpečuje všetky požiadavky na bezpečie detí (včítane detí so zdravotným znevýhodnením), ich identifikáciu so “svojou škôlkou”, väčší priestor pre rozvoj ich kreativity, individuality ako aj sociálneho aspektu.

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr do 10.02.2016 do 14:00 hod.

Viac informácií nájdete na www.selce.sk

  Súťažné podmienky (365,5 KB, 515 hits)