Prírodné kúpalisko Delňa v Prešove – vyhlásenie súťaže

Mesto Prešov vyhlášilo 28. 3. 2019 verejnú anonymnú urbanisticko – architektonickú a krajinársku projektovú súťaž návrhov „Prírodné kúpalisko Delňa“. Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia „Prírodného kúpaliska Delňa“ ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území. Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie prírodného kúpaliska Delňa so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou. Účelom súťaže návrhov je získať podklad pre poskytnutie architektonických služieb najmä na vypracovanie projektových dokumentácií.

Dátum vyhlásenia súťaže: 28.03.2019
Termín sprevádzanej obhliadky terénu: 09.04.2019 o 8:45 hod.
Lehota na prevzatie Súťažných podmienok a súťažných pomôcok: 31.05.2019
Lehota na vysvetľovanie Súťažných podmienok: 31.05.2019
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 31.05.2019 do 15:00 hod. (fyzicky a elektronicky)
Lehota na overenie súťažných návrhov: 06.-07.06.2019
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty: 13.-14.06.2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 21.06.2019

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Imrich Pleidel, autorizovaný architekt SKA
Ing. Štefan Lančarič, PhD., autorizovaný krajinný architekt SKA
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD., autorizovaný architekt SKA

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Mária Čutková, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, autorizovaný architekt SKA
Ing. Rastislav Mochnacký, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Petronela Királyová

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Jana Vrteľová
Mgr. Branislav Švorc, PhD.

Pomocné orgány poroty:
Sekretár súťaže: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
Overovateľ súťažných návrhov: Ing. Pavel Tomčák, Ing. Jana Palková

Ceny a odmeny: 
1. cena sa stanovuje vo výške 6 000,- €
2. cena sa stanovuje vo výške 3 600,- €
3. cena sa stanovuje vo výške 2 400,- €
Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 2 000 €.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov listom č. KA-582/2018 zo dňa 27.03.2019.

Upozorňujeme účastníkov, že v zmysle § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018 môže uskutočňovať iba prostredníctvom elektronickej komunikácie ako v nadlimitných, tak aj v podlimitných postupoch zadávania zákazky. Pre komunikáciu s vyhlasovateľom súťaže návrhov, ako aj pre odovzdanie súťažného návrhu v digitálnej podobe je nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií vyhlasovateľa prostredníctvom príslušného informačného systému elektronického verejného obstarávania.

  Súťažné podmienky (6,9 MB, 247 hits)