Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje verejnú, jednoetapovú, projektovú, urbanisticko-architektonickú súťaž na REVITALIZÁCIU BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE. Cieľom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene pre účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. Bude ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru a spolu s priľahlým územím bude vytvárať nové spoločenské centrum sídliska Sekier – Lipovec.

Porota:
doc. Ing. arch. Radek Kolařík, nezávislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., nezávislá od vyhlasovateľa
Ing. arch. Katarína Jägrová, nezávislá od vyhlasovateľa
Ing. arch. Danica Turčanová, nezávislá od vyhlasovateľa
Ing. arch. Peter Kašša, nezávislý od vyhlasovateľa

Náhradníci:
Ing. arch. Martin Paulíny, nezávislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Hana Kasová, závislá od vyhlasovateľa

Ceny:
1. miesto: 15 000 €
2. miesto:   9 000 €
3. miesto:   6 000 €

Maximálna suma vyhradená na odmeny: 3 000 €

Termíny:
zaslanie súťažných podmienok do vestníkov: 08.04.2020 Úradný vestník EÚ;
lehota na predkladanie návrhov: 08.07.2020 do 15.00 hod.
predpokladaná lehota na overenie návrhov: 14.07.2020
predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 20.07.2020

Predpokladaná  hodnota nadväzujúcej zákazky: 283 000 € bez DPH, z čoho suma na ceny a odmeny udelené v súťaži predstavuje 33 000 €.

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom s výnimkou predkladania návrhov bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6310/summary

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

Web stránka súťaže s doplňujúcimi informáciami: https://www.bbsk.sk/gymnazium-sekier/sutaznavrhov.aspx

BBSK_GMB_sutazne_podmienky

BBKS – gymnázium mateja bela – zadanie 2020 04 06