Revitalizácia parku na Karlovom námestí v Prahe

Mesto Praha hľadá vhodné riešenie parku na Karlovom námestí a spracovateľa dokumentácie na jeho celkovú revitalizáciu. Riešenie parku sa nedá oddeliť od riešenia celého námestia, ani ho nie je možné izolovať od širších súvislostí ani od skutočnosti, že dnes je park kultúrnou pamiatkou. Samotné zadanie nie je možné vytvoriť bez toho, aby boli paralele preverované rôzne varianty riešení a diskutované spoločne so zástupcami zainteresovaných strán.
Z toho dôvodu mesto zvolilo riešenie so súťažným dialógom, ktoré tento proces umožňuje. Jeho predmetom bude riešenie celého Karlovho námestia s dôrazom na vlastný park s cieľom získať návrh, ktorý úspešne a so zachovaním vysokej kvality architektonicko-krajinárskeho riešenia skĺbia požiadavky na kvalitnú pamiatkovú obnovu parku, na kvalitný verejný priestor zodpovedajúci súčasným štandardom kladeným na dôležité európske mesto. Túto úloha je nutné splniť súčasne s efektívnym riešením súčasných problémov, ktoré súvisia s intenzívnym motorovou a pešou prevádzkou, zlým hospodárením s dažďovou vodou v parku, s celkovo zlým stavom drevín a so súčasným problematickým sociálnym obrazom tohto miesta.
Zvíťazí návrh, ktorý vyberie medzinárodná nezávislá expertná komisia. Výber sa uskutočňuje v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch.

Do súťaže sa môžu hlásiť tímy zložené z krajinného architekta, architekta a dopravného inžiniera, ktoré splnia minimálne kvalifikačné kritériá.
Manažment je vedený ako medzinárodný. Súťažné podmienky budú k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku a rokovania na workshopoch budú tlmočené (CZ / EN).

Dátum odovzdania súťažných návrhov: 12. 10. 2017 do 16.00 hod.

Viac informácií:
https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/revitalizace-parku-na-karlove-namesti-v-praze)