Vyhlásenie súťaže: Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave

Predmetom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta. Riešené územie predstavuje verejné priestranstvá troch vnútroblokov obytného súboru Tehelná a revitalizáciu okolitých plôch z vonkajšej strany obytných blokov.  Súťaž formátu: predkladanie ponuky s návrhom

  1. kolo – účastníci predkladajú dve referencie a motivačný list
  2. kolo – štyria vybraní účastníci osobne odprezentujú návrh za režijnú odmenu (skicovné)

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave