Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Vážení kolegovia,
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo vo vestníku č.230/2013 zo dňa 23.11.2013 súťaž návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Podmienky tejto súťaže overila Slovenská komora architektov dňa 3.októbra 2013 overovacím protokolom č. KA-571/2013. Zverejnené súťažné podmienky sa však v niektorých ustanoveniach (najmä čl. 10.2 Spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií – posledná veta a čl. 12 Ceny a odmeny vo veci neudelenia odmien) líšia od podmienok, ktoré overila Slovenská komora architektov (napriek tomu vyhlasovateľ údaj o overení uverejnil). Podľa vysvetlenia magistrátu – odborne spôsobilej osoby pre verejne obstarávanie, sa zmeny dodatočne zakomponovali po konzultácii s MDVRR SR a považuje ich za súladné so zákonom. Zástupcovia predstavenstva Slovenskej komory architektov Bohumil Kováč a Juraj Šujan navštívili za účasti hlavnej architektky mesta primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika, aby ho so situáciou oboznámili. Obe strany sa dohodli, že požiadajú o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie a podľa neho a výsledkov návštevy zástupcov komory a hlavného mesta na ÚVO magistrát rozhodne o úprave súťažných podmienok, alebo o inom postupe. O tomto Vás budeme bezodkladne informovať. Zatiaľ je súťaž vyhlásená a beží, v ostatných ustanoveniach nevidí komora dôvod na rozporovanie podmienok (www.obstaravanie.bratislava.sk).

Bohumil Kováč, predseda
výboru predstavenstva Slovenskej komory architektov pre súťaže a verejné obstarávanie