Rokovanie Prešov

Vážené kolegyne , vážení kolegovia !

Dňa 25.02.2015 uskutočnilo rokovanie na úrovni úradu novozvolenej primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej a predstaviteľmi stavovských organizácií : Ing. arch. Petrom Marcinkom, regionálnym zástupcom SKA a Akad. arch. Štefanom Mitrom, viceprezidentom SAS pre východoslovenský región.

Témou rokovania bolo postavenie architektov v štruktúre mesta, ako aj hľadanie oživenia spolupráce profesných a spolkových aktivít v meste.

Hlavným bodom rokovania bola informácia pani primátorky Ing. Andrey Turčanovej o príprave zámeru zásadných zmien  pri riadení mesta.  Vedenie mesta navrhuje zmeny, ktoré sa okrem iného podstatne  dotknú postavenia doterajších štruktúr stavebného úradu, oddelenia hlavného architekta a  územného plánu . Táto nová Organizačná štruktúra Mestského úradu v Prešove je  vydaná primátorkou mesta a nadobudne účinnosť dňa 01.03.2015.

Pozri: http://www.presov.sk/file/23924/organizacny_poriadok_msU.pdf

Pani primátorka, cestou nás, regionálnych zástupcov stavovských organizácií, vyzvala odbornú prešovskú architektonickú obec na aktívnu diskusiu a účasť v novej funkčnej štruktúre  Odboru územného plánovania a stavebného úradu, na čele ktorého bude vedúci odboru, ktorý zároveň bude vykonávať funkciu hlavného architekta mesta.

Ďalším bodom bola informácia o príprave výberového konania na obsadenie funkcie hlavného architekta mesta, ktoré bude vypísané v najbližších dňoch.

Obidve strany vyjadrili názor, že pozícia architektov v meste Prešov v predchádzajúcich volebných obdobiach nemala adekvátne postavenie , čo viedlo k  postupnej degradácií úradu hlavného architekta mesta a účasti architektov na riadení mesta. Tento stav spôsobil
absenciu inštitútu verejných architektonických súťaží a vytesnenie architekta do polohy štatistu pri vážnych rozhodnutiach, ktoré ovplyvňovali tvár mesta.

Zámery pani primátorky,  zdôraznenie odbornosti, pri príprave prezentovaného návrhu organizačnej štruktúry a zmenu postavenia pozície hlavného architekta vnímame ako veľmi pozitívny signál.

Teraz to najdôležitejšie:

Pani primátorka vyjadrila záujem o aktívnu spoluprácu s celou komunitou architektov v meste Prešov.  Záujem na odbornom zveľaďovaní mesta s účasťou architektov.

Na základe tohto sme navrhli spoločné rokovanie obce architektov mesta ( členov i nečlenov SAS a SKA – jednoducho všetkých, ktorým osud mesta nie ľahostajný ) a primátorky mesta.

Stretnutie sa uskutoční :     5. marca 2015 o 17.00 hod.

v priestoroch Creative design gallery – Štefánikova 24, Prešov.

Téma : Nová štruktúra úradu mesta Prešova a postavenie funkcie hlavného architekta.

/ Prednesie pani primátorka osobne /

Týmto Vás vyzývame o účasť na tomto spoločnom rokovaní.

Je to historická šanca, ktorá sa opakuje možno raz za 25 rokov – naposledy architekti boli pozvaní zúčastniť sa na tvorbe pre nás tak dôležitého úradu v revolučnom roku 1990. Prosím, nepremeškajme príležitosť prijať ponúkanú ruku.

Na stretnutí sa môžete osobne dozvedieť o cieľoch a zámeroch nového vedenia mesta. Budete môcť vyjadriť svoje názory a pripomienky.

Prosíme Vás týmto o účasť na danom rokovaní, ktoré môže mať zásadný význam pre postavenie architektúry a architektov v našom meste.

Na stretnutí sa dozviete aj o podmienkach pripravovaných výberových konaní na obsadenie riadiacich funkcií jednotlivých odborných pozícií v štruktúre mesta.

Ing. arch. Peter Marcinko, regionálny zástupca SKA

Akad. arch. Štefan Mitro,  viceprezident SAS pre Východoslovenský región