Rozhodnite o členoch Predstavenstva a Disciplinárnej komisie!

Dovoľte nám zrekapitulovať postup, akým je možné odovzdať Váš volebný hlas vybraným kandidátom do orgánov Slovenskej komory architektov (SKA) vo volebnom období rokov 2021-2023.

AKO ZAHLASOVAŤ?
Prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, a.s. Vám boli do vlastných rúk spolu s Ročenkou doručené unikátne hlasovacie lístky, ktoré vyzývajú ku krúžkovaniu:
-min. 1 až 11 kandidátov do Predstavenstva SKA,
-min. 1 až 12 kandidátov z radov architektov a min. 1 až 3 kandidátov z radu právnikov do Disciplinárnej komisie SKA.

KAM DORUČIŤ HLASOVACIE LÍSTKY?
(1) Vyplnený hlasovací lístok vhoďte do urny na Valnom zhromaždení (VZ) 19. júna 2021 do 10:00 (FAD STU v Bratislave).
(2) V prípade, ak sa nezúčastníte VZ, môžete hlasovací lístok poslať po inom členovi, ktorý ho za Vás vhodí do urny.
(3) Môžete ho doručiť úradu SKA korešpondenčne, alebo osobne, najneskôr však do 18. júna 2021 do 12:00.

KTO KANDIDUJE?
Predstavujeme Vám kandidátky a kandidátov pre voľbu do orgánov SKA a ich volebné programy:

 

PREDSTAVENSTVO:

Ing. arch. Matej Grébert, 40r. (Bratislava)

– Implementácia nového webu SKA a jeho propagácia
Komore sa podarilo na základe prieskumu nie len medzi členmi SKA pripraviť nový web. Má slúžiť tak pre členov, ako aj našich partnerov, hlavne samosprávy a potenciálnych vyhlasovateľov súťaží návrhov, ako aj fanúšikov kvalitnej architektúry. Vytvorila sa aj nová vizuálna identita, aby bolo jednoznačné ktoré projekty vrátane CE ZA AR zastrešuje komora. Po rozbehu to bude potrebné doladiť, aby to celé správne zafungovalo.

– Rozbehnutie registra architektonických diel a zjednodušenie zapisovania diel, zavedenie „automatického kurátorského“ systému
Súčasťou nového webu sa neskôr stane aj registra architektonických diel, ktorý by mal byt UserFriendy, mali by si vedieť členovia samostatne a automaticky prihlásiť svoje diela. Tie budú zoraďované na základe objektívnych parametrov, aby sa dali jednoducho vyhľadávať.

– Propagácia súťaží návrhov, propagácia ideových architektonický súťaží
Súťaže návrhov sú jednou z kľúčových služieb pre čelnou. Ich propagácia je veľmi dôležitá, aby sa stali prirodzenou súčasťou pri výbere architekta. Ešte tu je potenciál, na ktorom sa dá pracovať. Mojim cieľom je aj propagácia ideových architektonických súťaží hlavne pre infraštruktúrne a líniové projekty, kde treba rovnako hľadať architektonickú kvalitu.

– Pomoc a podpora pri tvorbe legislatívy, metodiky a vyhlášok
Vyzerá, že nový stavebný zákon sa stáva celospoločenský záujmom, nie len kvôli nájomnému bývaniu, ale aj eurofondovým financiám z programu podpory rozvoja. Okrem zrýchlenia procesu by mal byť hlavným cieľom skvalitňovanie prostredia a tomu môžu napomôcť aj metodické usmernenia a vyhlášky s ktorými by sme mali ako komora určite pomôcť.

– Propagácia architektúry na školách pre druhý stupeň a stredné školy
Spoločnosť, ktorá neinvestuje do vzdelania nemá budúcnosť. Myslím že začať od najmenších a pokúsiť sa implementovať architektonické témy do vzdelávacieho procesu by malo veľký zmysel.

 

Ing. Eugen Guldan, PhD., (KA), 42 r. (Bratislava)

Krajinná architektúra je neoddeliteľnou súčasťou architektúry a tvorby priestoru v urbanizovanom a rovnako aj v neurbanizovanom prostredí. Pre vytvorenie zdravého priestoru je nevyhnutná účasť krajinných architektov v Slovenskej komore architektov, aby sa aktívne podieľali na procese tvorby legislatívy, zásad pri projektovaní verejného priestoru a boli účastní rozhodovacích procesov v štátnej správe a samospráve ako výsledok prebiehajúcich rokovaní.
Ako zástupca krajinných architektov v predstavenstve SKA som sa posledných šesť rokov aktívne snažil zjednotiť názory a prezentovať potrebu krajinnej architektúry. Výzvou pre ďalšie obdobie je účasť autorizovaných krajinných architektov na procese obnovy a tvorby krajiny v boji proti klimatickým zmenám s podporou kolegov architektov, ktorý je možný len za účasti zástupcu krajinných architektov v SKA.

 

Ing. arch. Kornel Kobák, 55 r. (Bratislava)

Prinášať do činnosti SKA nové impulzy a pomáhať presadzovať riešenia na zlepšenie podmienok vykonávania architektonickej profesie.

 

Ing. arch. Martin Kusý, 44 r. (Bratislava)

Asi som si nikdy nepredstavoval, že budem úradníkom alebo, že sa budem angažovať v komorových štruktúrach. Išiel som do toho preto, aby som urobil viac, než, že sa budem iba sťažovať – skúsiť investovať svoj čas a presvedčenie.

 

Ing. arch. Ladislav Nagy, 46 r. (Pezinok)

SKA je tu už takmer 30 rokov a cením si, čo pre naše povolanie za tú dobu vykonala. Mojou ambíciou po rokoch praxe je vrátiť komore aspoň niečo naspäť a pomôcť aj pri „nepríjemných“, resp. zložitých a ťažkých témach.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel, 61 r. (Šaľa)

V nasledujúcom období by som chcel nadviazať na predchádzajúcu prácu v SKA a naďalej sa venovať predovšetkým 3 oblastiam, ktoré sú dôležité pre výkon nášho povolania, architektonický stav i stav architektúry a krajiny na Slovensku – v oblasti legislatívy pre územné plánovanie a výstavbu, potrieb a aktivít architektov regiónoch a spolupráce SKA s partnerskými organizáciami a s verejnou správou.           

 

Ing. Ing. arch. Anton Reitzner, 41 r. (Košice)

Rád by som prispel k spoluvytváraniu povedomia o architektúre, k riešeniu každodenných problémov našej profesie, nie len v košickom regióne. Po niekoľkých rokoch práce v súťažnom výbore považujem architektonické súťaže za silný nástroj transparentnosti. Dobrá súťaž je výhrou pre víťaza i vyhlasovateľa.

 

Ing. arch. Matúš Repka, 42 r. (Bratislava)

Zviditeľňovať SKA a tak zvýšiť hodnotu profesie architekta medzi širokou verejnosťou. Presadiť profesiu viac do verejných stavieb a v rámci verejného obstarávania projektov a návrhov zmeniť kritérium ceny na kvalitu.

 

Ing. arch. Milan Rožník, 60 r. (Trenčín)

Do života architektov je potrebné uviesť „symbolický poriadok“.
Prijať osobnú zodpovednosť za výsledky tvorivej činnosti, ale aj za účasť na „živote spoločenstva“, za smerovanie architektúry, ako zrodu novej kultúry – umenia v spoločnosti.
Zodpovednosťou architekta pri tvorbe je hľadanie nezmerateľnej „pravdy“ a vytvárať harmóniu – umenie, vytvárať architektúru, ktorá mení myšlienku na obraz.

 

Ing. arch. Ilja Skoček, 47 r. (Bratislava)

Propagácia a popularizácia ceny CE ZA AR medzi architektmi a v radoch verejnosti. Vyvinutie tlaku na štátnu a komunálnu správu vo veci vypisovania architektonických súťaží verejných stavieb. Zvýšenie a zrýchlenie informovanosti členskej základne a činnosti komory pomocou webstránky a emailových spravodajov.

 

Ing. arch. Tomáš Sobota, 47 r. (Banská Bystrica)

Komoru architektov tvoríme my – všetci architekti. Popri plnení základných úloh predstavenstva komory by som mal záujem zamerať sa na skúmanie a vylepšenie fungovania architektov a ich kompetencií v samospráve vo vzťahu k platnému a navrhovanému stavebnému zákonu s cieľom ujasniť kompetencie architektov a architektúry v samospráve. K tomu patrí aj podpora a rozširovanie uplatňovania architektonických súťaží, resp. súťaží návrhov. Taktiež je pre mňa veľkou témou propagácia architektúry ako celospoločenského a kultúrneho fenoménu, s čím súvisí nevyhnutné šírenie osvety.

 

Ing. arch. Juraj Šujan, 57 r.  (Bratislava)

Všetky zásady, ktoré som na tomto mieste ohlasoval pred dvoma rokmi, sa nám do predošlého návrhu stavebného zákona podarilo presadiť. Dnes sme však konfrontovaní s novým návrhom  z dielne podpredsedu vlády. Naše základné tézy som spísal do Desatora stavebnej legislatívy1), ktoré chcem naďalej uplatňovať.
https://www.komarch.sk/wp-content/files/SKA_desatoro_Tezy_v_uzem._a_staveb._poriadku.pdf

 

Mgr. arch. Nora Vranová, 48 r. (Bratislava)

Nachádzame sa uprostred krízy, ale krízy tvoria výzvy. Skúsme na ne reagovať zmenou paradigmy, zmenou prístupu architektov k svetu, v ktorom žijeme. Poďme sa rozprávať o udržateľnosti – environmentálnej, kultúrnej i sociálnej. O udržateľnosti našej profesie.

 

Ing. arch. Rudolf Žákovský, 59 r. (Bratislava)

…úlohy sa menia.
Po rekordnom počte overených súťaží návrhov, ale aj stále pribúdajúcich iných foriem architektonických súťaží, je potrebné zamerať sa na kvalitu súťažných postupov. Definovať, čo základné ich spája a čo môže byť odlišné, ale stále čestné a obojstranne výhodné. Výsledok takejto diskusie premietnuť do zásadnej novely Súťažného poriadku.
Zverejníme vybrané súťažné podmienky MIBu ako príkladné dokumenty, ktoré budú môcť verejní vyhlasovatelia upraviť pre svoje konkrétne potreby a väčšie úsilie vynaložiť na odborne pripravené zadanie a pomôcky.
Avizované zmeny legislatívy musíme sledovať a pripomienkovať tak, aby základy férovej a prínosnej architektonickej súťaže neboli vo verejnom obstarávaní a vykonávaní povolania architekta poprené.
Ak sa naviac podarí presadiť dobrú revíziu problematických nastavení zákonov a vyhlášok, o ďalší rast počtu a hodnoty súťaží nemám obavy.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Ing. arch. Ľudmila Holíková, 52 r. (Bratislava)

V rámci spolupráce s kolegami v disciplinárnej komisii SKA by som chcela uplatniť svoje skúsenosti z odbornej praxe a svojim pôsobením v nej prispieť k zvýšeniu kvality architektúry i života v našej spoločnosti.

 

Ing. arch. Alan Krajčír, 48 r.  (Bratislava)

Členom SKA som sa stal v novembri 2005. Dôvodom na zapojenie sa do jej činnosti po 14 rokoch je chuť zmeniť status člena z „pasívny“ na „aktívny“. Disciplinárna komisia je dobrým krokom na začiatok. Aj keď komisia rokuje v senátoch, viacerých kolegov osobne poznám a viem si s nimi predstaviť prípadnú spoluprácu.

 

Ing. arch. Andrea Macejková, 56 r. (Prešov)

Ako člen disciplinárnej komisie budem pôsobiť viac preventívne. Možnosť vidím vo vylepšení informovanosti architektov a v poskytnutí odborného poradenstva k problematickým otázkam. Na stránkach SKA plánujem aktívnejšie a hlbšie rozvinúť informačný servis pre architektov v štandarde napr. ČKA.

 

Ing. arch. Martin Mitske, 51 r. (Bratislava)

Kandidujem po oslovení iným členom predstavenstva komory, aby som aktívne pomohol činnosti SKA v nasledujúcom volebnom období. Ak môžem prospieť dobrému menu komory navonok, a lepším vzťahom nás navzájom vo vnútri, rád to urobím.

 

Ing. arch. Pavol Mrázek, 71 r. (Bratislava)

Mojím pôsobením v disciplinárnej komisii SKA chcem prispieť k posilneniu právneho sebavedomia architektov ako vo vzťahoch medzi sebou, tak aj pri uplatňovaní autorského zákona a dodržiavaní autorskej etiky. Zároveň chcem, na základe mojich skúseností, prispieť k zlepšeniu pozície profesionálnych architektov na voľnom trhu, a prispieť tým k zvýšeniu spoločenskej autority členov Slovenskej komory architektov vo vedomí spoločnosti.

 

Ing. Peter Pasečný, (KA), 40 r. (Bratislava)

Pôsobením v disciplinárnej komisii by som chcel naďalej aktívne prispievať k činnosti SKA. Mojím cieľom je zlepšovanie vzťahov medzi architektmi, krajinnými architektmi a klientmi. Jasné a korektné vzťahy sú predpokladom úspešnej spolupráce.

 

Ing. arch. Martin Pavelek, 51 r. (Žilina)

. . . využiť dlhoročné osobné skúsenosti z práce v súkromnom sektore a verejnej správe pri riešení problémov, konfliktov a sporov architektov pri výkone povolania . . .

 

Ing. arch. Filip Prikler, 31 r. (Bratislava)

Kandidujem za člena disciplinárnej komisie, v ktorej by som rád prezentoval najmä svoje etické hodnoty v prístupe k navrhovaniu a komunikácii s klientmi, a podnietil tým kolegov architektov v nachádzaní súzvuku medzi legislatívou a etikou. S pokorou som prijal návrh na členstvo, a rovnako tak budem v prípade zvolenia vykonávať aj svoju funkciu.

 

Ing. arch. Ľudmila Saudreau, 48 r. (Bratislava)

Pôsobením a prácou v disciplinárnej komisii SKA by som chcela prispieť k budovaniu vzájomného rešpektu a korektných vzťahov medzi architektmi. Je to pre mňa možnosť ako prispieť k tomu, aby bol výkon profesie architekta na Slovensku profesionálnejší. Tiež by som rada prispela k dôraznejšiemu rozlíšeniu architekta od stavebného inžiniera a tým vylepšila vnímanie a pohľad laickej verejnosti na prácu architekta. Svojimi skúsenosťami by som chcela aktívnejšou formou podporovať mladých a začínajúcich architektov.

 

Ing. arch. Branislav Sepši, 45 r. (Bratislava)

Členom disciplinárnej komisie som od roku 2019. Pokiaľ získam vašu dôveru, rád by som v tejto službe pokračoval a aktívne tak prispieval k fungovaniu SKA a k výkonu nášho povolania.

 

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD., 75 r. (Bratislava)

Blíži sa 30. výročie môjho členstva v SKA. Po celú túto dobu popri práci som sa aktívne venoval aj službe pre naše spoločenstvo – autorizovaných architektov. Dnes je nás viac ako 1800 a moje členské číslo je 0069. Už len z tohoto údaju je zrejmé, že môj malý prínos pre dnešný stav SKA mal zmysel. Priznám sa, že túto službu robím rád. Väčšinou to boli roky, kde výsledky potešili, no zažil som aj ťažké chvíle pre SKA , kde sa volalo znova po zrušení Komôr. Počúvam, že sa scenár začína opakovať! Treba trpezlivo a triezvo argumentovať a odvolávať sa na svetové štandardy a podporu.

 

Ing. arch. Pavel Suchánek, 66 r. (Bratislava)

Dôsledne dbať na dodržiavanie etického kódexu a budovať dobré a korektné vzťahy medzi členmi komory navzájom. Dbať na zvyšovanie kvality prace vo vzťahu ku klientom a zvyšovať tak prestíž SKA. Prispieť k samozrejmému dodržiavaniu etického poriadku, zvyšovať vzájomnú dôveru členov SKA.

 

Ing. arch. Lucia Trajterová, 45 r. (Bratislava)

Vo svojej činnosti presadzovať najmä:
– rešpektovanie územných plánov regiónov a miest,
– rešpektovanie spodrobňujúcich územnoplánovacích dokumentácií,
– ochrana verejného záujmu na úrovni zón a miest,
– ochrana kultúrnohistorického dedičstva,
– ochrana prírodných a krajinných hodnôt.

 

Akad. arch. Dušan Voštenák, 67 r. (Žilina)

Ďakujem za návrh na člena komisie, ponúkam objektívne posudzovanie v zmysle odbornosti, morálky a slušnosti sústrediť sa na disciplinárne problémy kolegov. Budem presadzovať skôr dohodu zúčastnených strán, najmä keď pôjde o osobné invektívy. Na tému autorských práv navrhujem uprednostniť ošetrenie výstavnou alebo publikačnou prioritou pred zložitými súdnymi naťahovačkami. Samostatnou témou sú súťaže, kde podnety alebo obvinenia treba posudzovať na základe overených informácií a kolektívne. Verím, že mi pri tejto práci pomôžu skúsenejší členovia komisie a spoločne naplníme poslanie architektúry.

 

Ing. arch. Tibor Zelenický, 65 r. (Nitra)

Z doterajšej činnosti v disciplinárnej komisii si dovolím konštatovať stúpajúci trend tlaku investorov na výkon profesie architekta. Kandidujem preto, aby som skúsenosťami z praxe pomohol riešiť konfliktné situácie, do ktorých sa v architektonickej praxi môže dostať každý architekt-člen SKA.

Právnici:
JUDr. Juraj Babiš
JUDr. Katarína Haščáková
JUDr. David Soukeník

 

Informácie k VZ 2021: https://www.komarch.sk/vz/