SEMINÁR 24.01.2011


Revitalizácia  verejných priestranstiev a brownfieldov prostredníctvom krajinných výstav

Cieľ seminára: seminár má informatívny charakter, má informovať o systéme výstav v SRN a o možnosti naštartovania podobného systému na Slovensku. Seminár je určený najmä primátorom miest, odbornej verejnosti i zástupcom rôznych rezortov. Seminár sa udkutočňuje pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martina Kováča.   Seminár sa uskutoční na Úrade vlády SR dňa 24.1.2012 v miestnosti č. 004 o 16.00 hod.


PROGRAM:

  1. Ing. Martin Kováč – ÚV SR,  Program revitalizácie krajiny v kontexte na krajinné výstavy
  2. Mgr. Pavlína Mišíková – MŽP SR, Európsky dohovor o krajine v kontexte na krajinné výstavy
  3. Ing. arch. Ingrid Konrád – hlavná architektka mesta Bratislava, význam, tvorba a podpora verejných priestranstiev v rozvoji územia
  4. Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. – STU, Ústav manažmentu, problém brownfieldov v kontexte na urbánny rozvoj
  5. Ing. Anna Dobrucká, PhD. – predsedníčka ZUUPS pri SAS,  možnosť nastolenia systému krajinných výstav na Slovensku
  6. Ing. Magda Horňáková – zástupca SZKT, efektivita krajinných výstav
  7. Ing. Pospíšil –  vicestarosta mesta Cheb v ČR, krajinné výstavy v ČR a v SRN,  príprava druhej krajinnej výstavy v Chebe, príprava krajinnej výstavy s témou “Mestá na Dunaji”

Diskusia – cieľ: ako naštartovať systém krajinných výstav na Slovensku
Návrh záverov seminára – odporúčania od účastníkov
Záver


Sprievodné akcie:

Výstava diel súťažiacich o Cenu ZUUPS 2009 a 2011 – Cena za urbanizmus a odovzdávanie ocenení víťazom 2.ročníka Ceny ZUUPS 2011

Prihlásiť sa na seminár môžete na adrese: “Kancelaria SAS”   sas@euroweb.sk alebo matobaloga@gamil.com do 22.1.2012


Diskusný večer s vicestarostom mesta Cheb s pánom Ing. Michalom Pospíšilom

Téma:   Prvá a druhá krajinná výstava v Chebe

Cieľ diskusného večera: pozitíva a negatíva krajinnej výstavy.  Mesto Cheb v roku 2006 zorganizovalo prvú krajinnú výstavu v ČR, ktorou revitalizovalo nábrežie rieky Ohře. Výstava sa uskutočnila v spolupráci s mestom Marktredwitz v SRN. O problémoch organizovania výstavy ale i o prínosoch tejto výstavy pre mesto Cheb budeme diskutovať s jej manažérom. 23.1.2012 o 16.00 hod. v Jurkovičoej sieni  na SAS, Panská 15, Bratislava.


Prihlásiť sa na diskusný večer môžete na adrese: “Kancelaria SAS” sas@euroweb.sk alebo matobaloga@gamil.com do 22.1.2012

  POZVANKA - UV (1,3 MiB, 505 hits)

CEZAAR