SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY 16. septembra 2015

Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Program seminára s prihláškou nájdete v prílohe.

Nasledujúce termíny sú plánované v januári a v septembri v roku 2016.

Ing. Oľga Miháliková zástupkyňa riaditeľky úradu Slovenskej komory architektov