SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY


KEDY: 8. februára 2012, 8:30 – 17:00 hod.

KDE: Veľká zasadačka Úradu Slovenskej komory architektov

Program

8:00 – 8:25 Prezencia účastníkov

8:25 – 8:30 Otvorenie garantom

8:30 – 9:15 Podklady ku skúške – náležitosti a koncepcia portfólia, požiadavky na prax

9:15 – 10:15 Zákon SNR č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a

autorizovaných stavebných inžinieroch

11: 45 – 12: 30 Uznávanie odbornej kvalifikácie v zahraničí

10:15 – 11:00 Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy

11:00 – 11:45    Autorsko–právna ochrana architektonického diela

12:30 – 13:30    Obedňajšia prestávka

13:30 – 14:40    Výkon činnosti autorizovaného architekta

14:40 – 15:25    Zmluvy súvisiace s činnosťou autorizovaného architekta

15:25 – 16:00    Právna zodpovednosť pri výkone činnosti autorizovaného architekta

16:00 – 16:30    Slovenská komora architektov (forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu)

16:30 – 17:00    Súťaže návrhov

17:00 Záver

Účastnícky poplatok pre žiadateľov: 50 eur

Účastnícky poplatok pre členov Slovenskej komory architektov: 25 eur

AKO SA PRIHLÁSIŤ: e-mailom na komarch@komarch.sk alebo telefonicky na 02/5443 12854

Ďalšie informácie a podrobnosti vám poskytne Mgr. Martanovičová:

e-mail: martanovicova@komarch.sk, tel. 02/5443 1080, mobil: 0911 443 412

Program, Prihláška a účtovný doklad nájdete TU

CEZAAR