Autorský zákon

  Autorský zákon č. 185/2015 (1,0 MB, 710 hits)

 z 1. júla 2015 – úplné znenie, účinný od 1. 1. 2019

Zrušuje sa:

  Autorský zákon č. 618/2003 (753,4 KB, 0 hits)

Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z., zákona
č. 349/2012 Z. z., zákona č. 289/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 283/2014 Z. z.