Autorstvo v roku 1979

OTÁZKY:

Prosím o písomné právne stanovisko k nasledujúcim otázkam autorstva architektonického diela všeobecne:

1. Podľa akej právnej normy sa posudzovalo autorstvo k vytvoreniu architektonického diela v roku 1976 na území Československej socialistickej republiky?
2. Kto bol nositeľom autorských práv k architektonickému dielu, ak dielo bolo vytvorené zamestnancom štátnej firmy v roku 1979 v Československej soc. republike?

3. Aký je právny pohľad na takéto autorské práva, keď štátny podnik zanikol v priebehu rokov v súvislosti so spoločenskými zmenami? Autorské práva zanikli, boli prevedené….?

4. Ak žijú bývalí zamestnanci, ktorí v zamestnaneckom pomere vytvorili v r. 1979 architektonické diela, z akého právneho výkladu majú možnosť sa hlásiť k autorským právam k takto vytvorenému architektonickému dielu?

Ing. arch. Martin S., Banská Bystrica

ODPOVEĎ:

Keďže ani komora, ani ja nemáme licenciu na poskytovanie individuálneho právneho poradenstva, poskytujem svojou odpoveďou len všeobecné usmernenie.

1. Na území Československa platil v roku 1976 zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon). Tento zákon platil od 1. júla 1965 do 31. decembra 1997. Podľa svojho § 2 sa vzťahoval aj na výtvarné diela vrátane „diel architektonického umenia“.

2. V roku 1979 nositeľom autorských práv k dielam architektonického umenia bol vždy len autor. Autorom mohla byť len fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Na tom nemení nič to, že autor bol zamestnancom štátnej firmy (socialistickej organizácie).
Dielo mohlo byť použité len s privolením autora. Privolenie malo formu zmluvy o šírení diela. Zákon však v § 17 ods. 1 ustanovoval, že zamestnávateľ mohol bez privolenia autora používať na plnenie svojích úloh patriacich do predmetu jeho činnosti umelecké dielo (teda aj dielo architektonického umenia), ktoré vytvoril jeho zamestnanec v rámci plnenia svojích povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru. Týmto oprávnením však autorské právo neprešlo na zamestnávateľa.

3. Autorské právo je rovnako ako vlastnícke právo tzv. absolútnym právom, ktoré sa nepremlčuje. Autorské práva k dielu vytvorenému v roku 1976 nemohli zaniknúť, pretože autorské práva trvajú po celý život autora a ešte 50 rokov po jeho smrti (teraz je to 70 rokov).
Fakt, že zamestnávateľ zanikol, nemá na autorské právo nijaký vplyv, pretože naň nikdy nemohlo prejsť autorské právo.

4. Ak autori žijú, sú jedinými nositeľmi autorského práva.

JUDr. Vladimír Hutta, CSc.