Členské a ďalší príspevok autorizovaného architekta je daňovým výdavkom pre FO aj PO

Aj v roku 2011 sú príspevky na činnosť komory daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. r) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Povinnosť platiť členské vzniká podľa § 41 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Výšku príspevkov určujú čl. 10, 11 a 12 štatútu komory.
Každý rok sa pýtate, či sú príspevky komore výdavkom právnickej osoby, ktorá ich zaplatí za svojich zamestnancov. Preto sme aj tento rok požiadali DRSR o stanovisko k tejto otázke.
Podľa aktuálneho stanoviska Daňového riaditeľstva, vzhľadom na skutočnosť vzniku komôr, ktoré združujú členov – zamestnancov, je aj členské, ktoré zaplatí za zamestnanca zamestnávateľ (napr. s.r.o.) výdavkom právnickej osoby, ak je členstvo v komore pre zamestnanca povinné a pre činnosť právnickej osoby nevyhnutné. Je však nevyhnutné posudzovať každý takýto výdavok samostatne s prihliadnutím na všetky možné kombinácie a okolnosti. Môže vzniknúť prípad, kedy takto zaplatené členské nebude jednoznačným výdavkom PO, napr. osvedčenie zapísané v predmete činnosti viacerých s.r.o., kombinácia činností PO a FO a pod.
Zároveň upozorňujeme všetkých architektov, za ktorých budú platiť príspevky komore ich zamestnávatelia, že v zoznamoch sú zapísaní architekti fyzické osoby a nie ich s.r.o. a ostatné právnické osoby. Preto pri úhrade musí byť vo VS správne uvedené autorizačné číslo a v popise má byť uvedené meno architekta, za ktorého sa platba vykonala.
Mária Šefcová
Hlavný účtovník
6. mája 2011