Je možné ostať v zozname autorizovaných architektov bez registrácie na DÚ ?

V súčasnosti je veľmi ťažké orientovať sa v zákonoch, tykajúcich sa nepriamo autorizovaných architektov, menia a zjednocujú sa definície jednotlivých okruhov osôb, ktorým vyplývajú povinnosti z hľadiska registrácie, daní a odvodov. Predpisy, ktoré platia pre činnosti vykonávané podľa osobitného predpisu, nie sú všeobecne známe.

Autorizačné osvedčenie som na základe autorizačnej skúšky získala, keď som bola v zamestnaneckom pomere, ktorý som ukončila odchodom do starobného dôchodku v roku 2006.V roku 2007, 2008 a 2009 som mala príjmy na základe dohôd o vykonaní prace a dohody o pracovnej činnosti.

Počas môjho zamestnania, ani po jeho ukončení doteraz som nemala žiadne príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Je možné zostať v zozname autorizovaných architektov bez registrácie na štatistickom úrade, daňovom úrade, v zdravotnej a sociálnej poisťovni?

Dovoľujú predpisy, ktoré sa týkajú postavenia autorizovaných architektov zaregistrovať sa iba príležitostne pri získaní zákazky?

Alebo už samotný zápis v zozname autorizovaných architektov vytvára povinnosť registrácie ešte pred tým, ako príde príjem?

Chcem mat možnosť využívať moju odbornú kvalifikáciu aj v budúcnosti.

ODPOVEĎ:

Úlohou Slovenskej komory architektov je podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „zákon“) udeľovať na základe získaného regulovaného vzdelania, absolvovanej odbornej praxe pod dohľadom a zloženia autorizačnej skúšky medzinárodne platnú odbornú spôsobilosť (autorizáciu), uznávať na účely usadenia alebo hosťovania v Slovenskej republike zahraničné autorizácie a viesť zoznam autorizovaných architektov, čiže osôb, ktoré sú odborne spôsobilé vykonávať činnosti podľa § 4 zákona, najmä voči stavebným úradom tzv. vybrané činnosti vo výstavbe (§ 45 Stavebného zákona). Dokladom, ktorý osvedčuje existenciu zapísania do zoznamu autorizovaných architektov,  je autorizačné osvedčenie a pečiatka.

Formou výkonu povolania autorizovaného architekta a spôsobom vykonávania architektonických činností sa Slovenská komora architektov nezaoberá, lebo nemá zákonnú kompetenciu takúto skutočnosť zisťovať a regulovať. Byť zapísaným v zozname autorizovaných architektov musí byť každý, kto vykonáva vybrané činnosti vo výstavbe a povolanie architekta

– pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť (tzv. SZČO), alebo

– v mene inej osoby, ktorá takéto služby má zapísané v predmete činnosti, a na jej zodpovednosť, a to ako jej zamestnanec v pracovnom pomere, alebo ako osoba na základe dohody podľa Zákonníka práce, alebo ako konateľ obchodnej spoločnosti.

Počas oboch uvedených spôsobov výkonu povolania musí existovať zapísanie v zozname autorizovaných architektov z dôvodu, aby výsledky činnosti architekta (najmä územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia a projektová dokumentácia) mohli byť stavebnými úradmi v konaniach podľa Stavebného zákona uznané ako vypracované oprávnenou osobou (projektantom podľa § 46 Stavebného zákona).

Samozrejme zamestnancom a SZČO môžete byť aj bez zapísania do zoznamu autorizovaných architektov, ale nebude môcť vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe. Napríklad, nie je potrebné byť zapísaným v zozname autorizovaných architektov, ak ide o architektonické výkony, ktoré nie sú podľa Stavebného zákona vybranými činnosťami vo výstavbe (§ 45 ods. 6 Stavebného zákona), a o doplňujúce výkony, ktoré nevyžadujú súčinnosť stavebných úradov.

Existencia zapísania v zozname autorizovaných architektov osvedčuje len Vašu odbornú spôsobilosť, ale nie formu výkonu povolania. Tá je na Vašom slobodnom výbere pri dodržaní požiadaviek iných zákonov. Existencia alebo neexistencia zapísania v zozname autorizovaných architektov sama osebe nemá vplyv na formu výkonu povolania.

Ak chcete poskytovať odplatne architektonické služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, musíte byť registrovaná na daňovom úrade (dostanete DIČ) a na štatistickom úrade (dostanete IČO) a byť prihlásená v Sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni na platenie poistného ako SZČO, pretože príjmy z Vašej činnosti sú zdaniteľnými príjmami (ako tzv. iná zárobková činnosť).

Ak chcete poskytovať architektonické služby v mene inej osoby a na jej zodpovednosť, (v pracovnom pomere alebo na dohodu podľa Zákonníka práce alebo ako konateľ obchodnej spoločnosti), musíte sa odhlásiť z daňového úradu, z evidencie štatistického úradu a z oboch poisťovní, ale s tým, že Vás zároveň prihlási na sociálne a zdravotné poistenie osoba, v ktorej mene vykonávate architektonické služby (zamestnávateľ).

Upozorňujeme, že je možné poskytovať architektonické služby súčasne aj oboma formami.

Skutočnosť, či ste zároveň dôchodkyňou alebo nie, nemá na uvedené spôsoby výkonu povolania nijaký vplyv, takže je možné poskytovať architektonické služby uvedenými spôsobmi aj popri poberaní dôchodku (okrem predčasného).

Zákonným dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných architektov zo strany komory nie je zistenie,  že odplatne nevykonávate nijakú činnosť podľa § 4 zákona. Preto zostať zapísaný v zozname môže byť aj ten, kto nevykonáva zárobkovú činnosť, napríklad žena na materskej dovolenke, nepracujúci dôchodca, osoba celoročne sa zdržujúca v zahraničí.

Nevykonávanie architektonických činností však nesmie presiahnuť päť rokov, lebo po ich uplynutí je na trvanie zapísania potrebné podrobiť sa preskúšaniu. Nepretržitosť výkonu architektonických činností treba komore na vyzvanie preukázať knižkou použitia pečiatky.

Zákon umožňuje vyčiarknutie zo zoznamu na vlastnú žiadosť (bez udania dôvodu) s vrátením autorizačného osvedčenia a pečiatky a opätovné zapísanie po preukázaní bezúhonnosti, vyrovnaní všetkých predchádzajúcich podlžností voči komore, preskúšaní (len ak prerušenie trvalo viac ako opäť rokov) a úhrady zápisného. Znovuzapísaný autorizovaný architekt dostane nové registračné číslo a nové autorizačné osvedčenie a pečiatku.

JUDr. Vladimír Hutta

PRÁVNU PORADŇU JE MOŽNÉ SLEDOVAŤ V TLAČENEJ FORME V INFORMÁCIÁCH SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV