Mandátna zmluva

Mandátna zmluva upravená v Obchodnom zákonníku v §§ 566 až 576, patrí medzi zmluvy obstarávateľského typu, ako zmluva sprostredkovateľská, o obchodnom zastúpení alebo zmluva komisionárska. Mandátnou zmluvou sa zaväzuje mandatár, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu obchodnú záležitosť uskutočňovaním právnych úkonov a v mene mandanta alebo uskutočňovaním inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatil za to odplatu.

Z právneho hľadiska pôjde o činnosť v dvoch základných okruhoch:

  1. Uskutočňovanie právnych úkonov, napr. uzavieranie zmlúv alebo zastupovanie v konaní na súde. V týchto prípadoch bude potrebná plná moc

  2. Faktická činnosť, napr. obstaranie určitých informácii, zabezpečenie podmienok pre uzavieranie konkrétnych obchodov atď. Pri takýchto činnostiach nie je potrebná plná moc.

Mandant si k zariaďovaniu príslušných obchodných záležitosti bude spravidla vyberať osobu, ktorá poskytuje záruku odbornosti.

Obchodný zákonník vymedzuje základný rámec postavenia mandatára, keď zdôrazňuje požiadavku postupovať podľa pokynov mandanta a požiadavku rešpektovania jeho záujmov, pokiaľ sú známe mandatárovi pri zariaďovaní záležitosti mandanta a ktoré musia byť predmetom podnikateľskej činnosti mandatára. Vzhľadom na predpoklad profesionálneho výkonu činnosti, ako aj na odplatnosť, Obchodný zákonník požaduje prísnejší výkon povinnosti s odbornou starostlivosťou ako podľa Občianskeho zákonníka je povinný konať príkazník, ktorý koná podľa svojich schopnosti a znalosti. Pri obsahovej interpretácii pojmu „odborná starostlivosť“ treba vychádzať z objektívne možnej starostlivosti a nie iba z priemernej alebo obvyklej odbornej starostlivosti. Z takejto úrovne odbornej starostlivosti bude vyplývať aj povinnosť mandatára upozornil mandanta na nesprávnosť alebo nevhodnosť udelených pokynov, a to aj v prípade, že pôvodne správne udelené pokyny boli vývojom veci prekonané.

Vyplýva to aj z povinnosti konať v záujme mandanta a podľa jeho pokynov. Mandatár je povinný zariaďovať záležitosti osobne len v prípade, keď to stanoví zmluva. To znamená, že mandatár nemusí zariaďovať záležitosti osobne, iba keď mandant kladie dôraz na osobitné znalosti a schopnosti mandatára, vtedy môže dôjsť k výslovnej dohode o zmluve.

Ak zariaďovanie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je povinný mandant včas vystaviť mandatárovi potrebnú písomnú plnú moc (napr. uzavieranie zmlúv).

Nárok na odplatu vzniká mandatárovi zo zákona riadnym zariadením záležitosti, resp. vykonaním dohodnutej činnosti. Ak nie je výška odplaty dohodnutá v zmluve, je mandant povinný zaplatiť odplatu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy pre obdobné činnosti, prípadne je stanovená všeobecne záväznými predpismi (napr. odmeňovanie advokátov).

Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vznikne mandatárovi nárok na odplatu, keď riadne vykoná činnosť, ktorú bol povinný vykonať, a to bez ohľadu na to, či priniesla očakávaný výsledok alebo nie. Predmetom mandátnej zmluvy totiž nie je dosiahnutie určitého výsledku (na rozdiel od zmluvy o dielo), ale riadne vykonanie činnosti.

Po uzavretí zmluvy môže mandatár požadovať primeraný preddavok, ak vybavovanie záležitosti môže trvať dlhší čas a v tej súvislosti vzniknú značné náklady. Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré tento účelne vynaložil pokiaľ z povahy záväzku nevyplýva, že sú už zahrnuté v odplate.

Mandant môže zmluvu čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať kedykoľvek. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel, alebo mohol dozvedieť. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračoval v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný upozorniť mandanta na opatrenia, potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu vynaložených nákladov a na primeranú časť odplaty.

Mandatár môže zmluvu vypovedal len s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozornil, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Záväzok mandatára zaniká tiež jeho smrťou ak ide o fyzickú osobu, alebo jeho zánikom, ak je právnickou osobou.

Mandant si k zariaďovaniu príslušných obchodných záležitostí bude spravidla vyberal osobu, ktorá poskytuje záruku odbornosti. Obchodný zákonník upravuje mandátnu zmluvu ako zmluvu odplatnú a vymedzuje jej predmet na zariadenie „určitých obchodných záležitostí“ uskutočnením právnych úkonov menom mandanta, alebo uskutočnením inej činnosti. Dohoda o odplate sa predpokladá, ak je zariaďovanie záležitostí predmetom podnikateľskej činnosti mandatára. Mandátna zmluva podľa Obchodného zákonníka je užšia ako zmluva príkazná, ktorú upravuje. Občiansky zákonník bude vždy znamenať priame zastupovanie, ak nepôjde o obstaranie záležitostí uskutočňovaním právnych úkonov.

Mandátna zmluva má svoje miesto pri vykonávaní činnosti, ktorá spočíva v obstarávaní záležitostí a poskytovaní technickej pomoci, vykonávaní služieb, prác, výkonov, úkonov pre zabezpečenie starostlivosti o stavebný objekt a predovšetkým pri výkone činnosti stavebného dozoru.

JUDr. Oľga Kopšová