Výkon činnosti stavebného dozoru autorizovaným architektom

.

(analýza)

 Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len zákon) v § 4 definuje právne postavenie autorizovaného architekta a pod písm. d) uvádza „vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru4b)“.

Vykonávanie stavebného dozoru podľa odkazu na § 44 ods. 2 a § 46 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien je podrobnejšie upravené v § 44 ods. 2 takto: Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len “kvalifikovaná osoba”), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

Stavebný zákon v § 46 b) presne vymedzuje rozsah činnosti osoby, ktorá vykonáva stavebný dozor takto:

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Oprávnenie na výkon činnosti stavebný dozor možno získať na základe osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydania živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní.

Zákon č. 138/1992 Zb. uvádza v § 1 ods. 1 písm. d) v Predmete úpravy takto: postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúce, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov1). Poznámka upozorňuje na Prílohu č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.

Postup získania odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebného dozora sa uskutočňuje obdobne ako autorizácia pretože sa primerane vzťahujú na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti §§ 21 a 22 zákona. Slovenská komora stavebných inžinierov má za úlohu podľa § 31 zákona vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavebný dozor a vydávať a odnímať im osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti. Na stavebných dozorov sa nevzťahuje povinné členstvo v SKSI ale môžu byť dobrovoľnými členmi.

 

Zhrnutie:

Autorizovaný architekt má osobnostné právo v zmysle § 17 Autorského zákona, zákon č. 618/2003 Z. z. na autorský dohľad a v prípade architektonického diela je to dozor nad zhotovením stavby.

Stavebný dozor podľa stavebného zákona môže vykonávať iba pre jednoduché stavby a ich zmeny a drobné stavby a ich zmeny.

.

Spracovala: JUDr. Oľga Kopšová